Project

Ex ante analyse stelsel van verantwoorde mestafzet

Het ministerie van Economische Zaken heeft verzocht om een ex-ante analyse omtrent de invoering het Wetsvoorstel verantwoorde mestafzet.

Doelstelling

In dit wetsvoorstel wordt gestreefd naar een afname van de druk op de gebruiksnormen en het creĆ«ren van een duurzaam evenwicht tussen mestproductie en mestafzet en het verplicht laten verwerken van een deel van het bedrijfsoverschot. Het beoogde stelsel van verantwoorde mestafzet  heeft dus als doel om de naleving en werking van het stelsel van gebruiksnormen en daarmee van de positieve  milieueffecten van dat stelsel te versterken.

Het doel van de ex-ante analyse is de inschatting van de te verwachten effecten van het wetsvoorstel op ondernemers, de keten en sector alsmede op het milieu, beide voor de korte (1 a 2 jaar) en middellange termijn (2 t/m 5 jaar), bezien vanuit de doelstelling van het wetsvoorstel en de doelstelling van de Nitraatrichtlijn.

Beoogd resultaat

Het ministerie wil de uitkomst van de ex-ante analyse kunnen gebruiken bij het formuleren van de schriftelijke vragen over het Wetsvoorstel verantwoorde mestafzet.

Werkwijze

Er dient een vergelijking gemaakt te worden tussen de situatie waarbij het wetsvoorstel per 1 januari 2013 van kracht wordt en het stelsel van dierrechten per 1-1-2015 en de melkquotering per 1-4-2015 komen te vervallen en de situatie zonder inwerkingtreding van het wetsvoorstel, met behoud van dierrechten tot 1-1-2015 en melkquotering tot 1-4-2015.


Publicaties