Project

FORGER

FORGER is opgezet om het behoud en gebruik van genetische bosbouwhulpbronnen als onderdeel van duurzaam bosbeheer in Europa te verbeteren. Dit kan door degelijke en geïntegreerde informatie over genetische hulpbronnen van bosbouwgewassen beschikbaar te stellen voor bosbeheerders en beleidsmakers.

Genetische diversiteit is de ultieme bron van de biologische diversiteit. Genetische hulpbronnen vertegenwoordigen daarvan de nuttige genetische diversiteit van het bos. De noodzaak om genetische hulpbronnen beter te beheren is algemeen erkend vanwege de risico's die samenhangen met de wereldwijde veranderingen in het milieu, met inbegrip van klimaatverandering. Biodiversiteit van de bossen in het algemeen, en hun genetische hulpbronnen in het bijzonder, zijn integraal onderwerp op de agenda van de reguliere bosbouw beleidsprocessen, mondiale en regionale, inclusief de ministeriële conferenties over de bescherming van de bossen in Europa zijn geworden. Het EU-Greenpaper Preparing forests for climate change en het EU-Forest Action Plan geven aan dat bosbeheer adaptatie van bos bomen ondersteunt, door het handhaven van hoge genetische variatie en door het selecteren van die elementen van de bestaande genenpool die het best zijn aangepast aan de groeiomstandigheden die in de toekomst verwacht worden. Daarbij komt dat behoud van genetische hulpbronnen van bossen werd geïdentificeerd door veel belanghebbenden als een van de belangrijkste actie punten op EU-niveau .

De KBBE gefinancierde project FORGER: Naar een duurzaam beheer van Genetische Bronnen in Europa begon 1 maart 2012 met als doel het integreren en uit breiden van bestaande kennis over het beheer en duurzaam gebruik van genetische hulpbronnen van bossen, om wetenschappelijk gefundeerde aanbevelingen te doen over beheer van genetische hulpbronnen van bossen voor EU-beleidsmakers, nationale belanghebbenden, bosbeheerders, en beheerders van natuurgebieden. Het project heeft betrekking op vijf onderling verbonden doelstellingen:

  1. Verbeteren en analyseren van inventarisaties op genetische hulpbronnen van bossen
  2. Ontwikkelen van een gemeenschappelijk protocol voor het meten en monitoren van genetische diversiteit
  3. Analyse van historische, huidige, en toekomstige gebruik en beheer van bossen genetische hulpbronnen
  4. Ontwikkelen van betere instrumenten, richtlijnen en aanbevelingen voor belanghebbenden, tbv. beheer en behoud van genetische bronnen van bossen
  5. Verspreiding en communicatie van project resultaten naar belanghebbenden

Producten

Het product waar Alterra voor verantwoordelijk is, is de ontwikkeling en toepassing van een Europa dekkend model dat de genetische adaptatie van bossen aan verandering in beheer, klimaat en andere omgevingsfactoren kan doorrekenen. Mede op grond van deze resultaten zullen, adviezen worden gegeven voor aanpassing van de huidige Europese richtlijnen rekening houdend met klimaatverandering.

Producten zijn dan in de vorm van wetenschappelijke publicaties, korte verslaglegging voor stakeholders en wiki's met achtergrond informatie.

Publicaties