Project

FUNctional significance of forest bioDIVersity in EUROPE for delivering ecosystem services (FunDivEUROPE)

Europese bossen vormen een belangrijke “sink” voor koolstof en het beheer van bossen om deze ecosysteemdienst in stand te houden is cruciaal in het kader van het terugdringen van broeikasgas emissies in Europa . Diversiteit in boomsoorten is van invloed op biogeochemische cycli , water- en energie-uitwisseling in bossen. Een adaptief bosbeheer dat gericht op verhogen van de biodiversiteit zou mogelijk beter kunnen bijdragen aan de levering van verschillende ecosysteemdiensten

Onderzoeksdoelstellingen

Er is behoefte aan onderzoek dat functionele biodiversiteit wordt aangesloten op ecosysteem processen die belangrijke goederen en diensten aan de mensheid . De algemene doelstelling van FunDivEUROPE is om de effecten van bosbiodiversiteit op het functioneren van ecosystemen en diensten in grote Europese bostypen  te kwantificeren. De wetenschappelijke doelstellingen van FunDivEUROPE zijn daarbij het:

  • vaststellen van de functionele betekenis van biodiversiteit voor de ondersteunende, productieve en regulerende van ecosysteemdiensten;
  • onderzoeken hoe deze invloed varieert over verschillende ruimtelijke schalen (van standplaats naar landschap niveaus) en klimaatregio's van Europa ;
  • vaststellen van de impact van klimaatverandering op de prestaties van pure versus gemengde boomsoorten;
  • ontwikkelen van een geïntegreerd model van natuurlijke processen en bosbeheer activiteiten waardoor de biodiversiteit en het functioneren van het ecosystemen in grote Europese bostypen wordt bepaald;
  • bijdragen aan mondiale wetenschappelijke netwerken , zoals IGBP en DIVERSITAS binnen het Earth System Science Partnership.

Alterra is betrokken bij een werkpakket gericht op zoetwater voorziening en koolstofvastlegging, wat  beide regulerende diensten zijn. Het onderzoek uitgevoerd door Alterra beoogt het effect van de diversiteit aan boomsoorten en andere kenmerken van het gebied op de koolstof opslag en op de afvoer van water en elementen uit het bos op landschap niveau te bepalen in reactie op het bosbeheer, rekening houdend met klimaatverandering en luchtverontreiniging .

Resultaten

Resultaten omvatten een gecombineerd water en elementkringloop model (WATBAL - VSD + - Growup) die zal worden gebruikt voor het simuleren van de effecten van boomsoorten keuze op de vastlegging /retentie van water, koolstof en nutriënten in afhankelijkheid van het bosbeheer. Meer specifieke resultaten zijn:

  • Water en element fluxen (beschikbaarheid ) en koolstofopslag als functie van diversiteit      boomsoorten.
  • Effecten van diversiteit aan boomsoorten op het vasthouden van water, koolstof en stikstof en op de chemische kwaliteit van de bodem het water op landschapsschaal
  • Evaluatie van de impact van het bosbeheer op bosecosysteem diensten, ten behoeve van een optimalisatie van boomsoorten keuze , rekening houdend ,met  klimaatverandering en luchtvervuiling .

Publicaties