Project

Fairfok

Aanleiding voor Fairfok is de maatschappelijke verontwaardiging over gezondheid- en welzijnsproblemen bij honden. Via de media wordt de maatschappij verder 'bewust' gemaakt, gestart vanuit de UK en in Nederland via de media zoals uitzendingen van Zembla en Radar, in dag- en weekbladen en via (maatschappelijke) organisaties. Het beeld is ontstaan dat rashonden door eenzijdig fokken op uiterlijke raskenmerken, maar ook door inteelt door fokken met een kleine en gesloten populatie, per definitie ziek zijn en dat het houden van een rashond vragen om problemen is.

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken heeft de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland de voortrekkersrol vervuld voor Fairfok en is het plan opgesteld. Dit plan is gemaakt met medeverantwoordelijkheid van KNMvD, LICG, Platform Verantwoord Huisdierenbezit, Hondenbescherming, Dierenbescherming,  Universiteit Utrecht - Faculteit der Diergeneeskunde, Wageningen UR, Stichting Zeldzame Huisdierrassen, Has Hogeschool Den Bosch, Van Hall Larenstein en Citaverde College.

Fairfok heeft als ambitie dat per 2018 de hondenfokkerij een diervriendelijke en verantwoorde sector is en als zodanig ook bekend staat. Het plan Fairfok schetst daarvoor de contouren van een pakket maatregelen nodig om de ambitie van Fairfok te bereiken. Omdat Fairfok een transitieproces is, zal ook het plan Fairfok komende jaren met enige regelmaat moeten worden aangescherpt en aangepast aan de hand van de resultaten van het lopende wetenschappelijke onderzoek en nieuwe inzichten. Het zal voortdurend in beweging zijn en laat aldus een groeimodel zien voor een optimaal en breed gedragen verbetertraject. Ieder jaar, beginnend in het najaar van 2015, vindt tussentijdse evaluatie van de in dit projectplan genoemde maatregelen plaats.

Dit project betreft de inzet van de programmasecretaris die de voortgang van het Fairfok proces monitored, bespreekt met betrokkenen en daar ook een bewakende, faciliterende rol in speelt. 

Eind november 2015 zijn de betrokken partijen bijeen geweest en is met elkaar gedeeld wat na één jaar Fairfok bereikt is. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toezegging om jaarlijks, beginnend in het najaar 2015, een tussentijdse evaluatie uit te voeren van de in het projectplan genoemde maatregelen.