Project

Feed4Foodure part B VDI - AF-12039b

De gezondheid van dieren is voor een groot deel afhankelijk van de competentie en de activiteit van het immuunsysteem. Het bepaalt de weerbaarheid van dieren tegenover stresssituaties en ziekteverwekkers. Modulatie van de opbouw en de activiteit van het immuunsysteem, o.a. door middel van voeding, pre/probiotica, is een belangrijk onderzoeksveld in de humane voedingswereld, hoewel er nog weinig “science-based” interventies worden toegepast

Doelstellingen project

De PPS “Voeding, darmgezondheid en immuniteit” (VDI) beoogt een aantal belangrijke doorbraken te realiseren om bij te dragen aan een duurzame, gezonde en toekomstgerichte veehouderij in Nederland, in lijn met de Uitvoeringsagenda duurzame veehouderij en het IC Agri&Food. In samenwerking met andere onderzoeksprogramma’s staat het verhogen van de weerstand en de algemene gezondheid, en daardoor het verminderen van de behoefte aan het gebruik van antibiotica centraal. De focus van het onderzoek ligt op het valideren van innovatieve meettechnieken aangaande darmgezondheid en immuniteit, alsmede het toepassen daarvan in innovatieve producten en voersamenstellingen.

Aanpak en tijdspad

Gezien de aard en het doel van de publiek private samenwerking wordt vooral ingezet op grotere onderzoekslijnen, met heldere lange termijndoelen. Het onderzoek heeft een looptijd van 4 jaar. Het betreft voornamelijk nieuw onderzoek. Doelen worden concreet gedefinieerd en tussentijds zal evaluatie, en waar nodig bijsturing, van het onderzoek plaatsvinden, mede op basis van go/no-go momenten. Bestaande besluitvormingsstructuren in het bedrijfsleven (zoals binnen het PDV de Adviescommissie Veevoedkundig Onderzoek (AVO) en hun mogelijke opvolgers) worden zo optimaal mogelijk benut.
Uitgangspunt in het programma is hoofdzakelijk om grotere doorbraken op methodologisch gebied te realiseren, gebaseerd op de specifieke expertise en ervaring van de deelnemende kennisinstellingen, alsmede eerste applicaties te ontwikkelen, die goed aansluiten bij de geformuleerde strategie. De inhoudelijke aanpak zal zodanig worden gekozen dat in het onderzoek nadere kennis wordt vergaard, die de beoogde technologische doorbraak verder ondersteunt en van nieuwe informatie voorziet, terwijl in de uitwerking steeds getracht zal worden eerste applicaties van de nieuwe technologie toe te passen. Kennisontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven en een aantal kennisinstellingen (zie hieronder)  in afstemming met overheden. Voor toetsing in de praktijk ligt er ook een belangrijke taak voor het bedrijfsleven.

Resultaten

De resultaten per deelproject:

Deelproject VDI-1

 • Engelstalig rapport met overzicht van interventies die direct of indirect de optimale ontwikkeling van het aangeboren en verworven immuunsysteem en de weerstand van dieren tegen stressoren bevorderen. Inventarisatie van reeds beschikbare toetsingsmodellen en informatie over de interactie tussen darm- en luchtweg mucosale immuniteit.

Deelproject VDI-2

 • Uitgewerkt projectplan en start dierproef vóór zomer 2013.
 • Eerste resultaten van de effecten van de voedingsstrategie op reproductiekenmerken van zeugen.
 • Eerste resultaten biest- en melksamenstelling.
 • Eerste resultaten van effecten bij nakomelingen bekend. 

Deelproject VDI-3

 • Projectplan pluimvee.
 • Projectplan varken.
 • Samples verzameld: Kip / Varken, darmweefsel,  darminhoud, bloed.
 • Voorlopige resultaten voor zowel kip als varken van gen expressie gastheer. 

Deelproject VDI-4

 • Inzicht in de respons in IPEC-J2 cellen op/van een aantal (~5) interventies.
 • Inzicht in de fundamentele biologische processen en regulatiemechanismen in IPEC-J2 cellen geïnduceerd door witte en gele uien digesten / quercetine.
 • Inzicht in de toepasbaarheid van potentiele in vitro toetsingsmodellen voor kalveren en pluimvee.    
 • Paper m.b.t. de resultaten van de IPEC-J2 interventies met uien en quercetine.

Deelproject VDI-5

 • Plannen en uitvoeren van dierexperiment met kippen.
 • Plannen en uitvoeren van dierexperiment met varkens.
 • Plannen en uitvoeren van dierexperiment met vleeskalveren.
 • Verzamelen en opslag van gewenste samples.
 • Start data analyses.
 • Start inventarisatie van in vivo parameters van belang voor immuun competentie.

Deelproject VDI-6

 • Eerste aanzet en ervaring opdoen met het zoeken naar functionele correlaties tussen uitleesparameters van verschillende model systemen die geëxposeerd zijn aan een en hetzelfde additief (quercetine).

Deelproject VDI-7

 • Verbinding leggen tussen VDI met het virtual gut programma en input leveren m.b.t. het framework van het Pig Gut model.

 Deelproject VDI-8

 • Beschikbare studies in de sectoren varkens, vleeskalveren en leg- en vleespluimvee en vanuit de immunologie.
 • Longlist met ketenpartners vanuit behoefte en ketenbeschikbaarheid.
 • Longlist van kenmerken met dierwetenschappers vanuit de mechanismen.
 • Analyse van de  longlists op dwarsverbanden en kansen.
 • Opzet en uitvoering van een pilot met op het slachthuis verzamelbare indicatoren van darmgezondheid.

Publicaties