Project

Fijnstofemissies

Een van de opties voor reductie van fijnstof is het regelmatig aanbrengen van een zeer dunne oliefilm op de strooisellaag in leghennenstallen die zijn ingericht als scharrelstal met mestbeun of als volièrestal. Een belangrijk voordeel van deze optie is dat zowel het stalklimaat wordt verbeterd als de stofemissie wordt teruggebracht.

Doelstellingen project

Het doel van het onderzoek is de emissies van fijn stof (PM10 en PM2.5), ammoniak, geur en broeikasgassen (CH4 en N2O) te meten, conform  de geldende meetprotocollen, in een leghennenstal (volièrestal) met oliefilmtoediening via het aangepaste leidingensysteem met individueel gestuurde nozzles. De meetopzet is daarbij afgestemd op het doel het proportionele effect van deze techniek te bepalen ten opzichte van dezelfde stal zonder oliefilmtoediening.

Aanpak en tijdspad

Het validatieonderzoek zal als volgt worden uitgevoerd:

  • het wordt verricht op een leghennenbedrijf met volierehuisvesting;
  • het leidingensysteem met individueel gestuurde nozzles wordt in deze stal ingezet gedurende 6 maanden, dezelfde stal dient eveneens als referentie;
  • er worden 6 meetsessies uitgevoerd zo veel mogelijk verspreid over het jaar en de legperiode van de dieren;
  • elke meetsessie beslaat vier dagen: op dag 1 wordt een ‘referentiemeting’ gestart, en op dag 2 beeindigd. Tijdens deze meting wordt geen oliefilm aangebracht. Op de vroege ochtend van dag 3 wordt de oliefilm aangebracht. Binnen ca. 1 uur na het aanbrengen van de oliefilm wordt de proefmeting gestart op dag 3, en vervolgens beeindigd op dag 4. Zowel de ‘referentiemeting’  als ‘proefmeting’ beslaat een 24-uurs periode;
  • het effect van het aanbrengen van de oliefilm op de emissies van de diverse componenten wordt gekwantificeerd als het relatieve verschil tussen de emissies op referentiedagen en proefdagen.

Resultaten (beoogd)

De resultaten uit het onderzoek kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van een emissiefactor voor fijn stof en een systeembeschrijving voor het systeem