Project

Financiering transitie naar duurzame landbouw

Om inzicht te krijgen in de rol die (knelpunten in) financiering speelt voor de transitie naar duurzame landbouw heeft het ministerie van LNV inzicht nodig in de huidige financieringsbehoefte en -wijze, beschikbare instrumenten waarvan gebruik kan worden gemaakt en in hoeverre financiering een bottleneck is bij omschakeling naar kringlooplandbouw.

De Minister van LNV heeft n.a.v. het Realisatieplan Visie LNV en vragen vanuit de Kamer tijdens de Begrotingsbehandeling (10 oktober j.l.) toegezegd in de eerste helft van 2020 de Kamer nader te informeren hoe het huidige instrumentarium beter kan aansluiten bij de financieringsbehoefte van ondernemers die willen omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Doel van dit project is inzicht verkrijgen in de rol die (knelpunten in) financiering speelt voor de transitie naar duurzame landbouw.

Hiervoor worden de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe ziet de huidige financieringswijze en financieringsbehoefte van verschillende sectoren in de land- en tuinbouw eruit?
  • Welke knelpunten op het gebied van financiering zijn er, in het bijzonder die de transitie naar een duurzame landbouw moeilijk maken?
  • Is het bestaande instrumentarium voldoende ingericht op boeren die de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering willen realiseren?
  • In hoeverre sluiten financieringsvoorwaarden van financiers aan bij de transitie naar duurzame landbouw?
  • Welke innovatieve financieringsvormen zijn denkbaar en kan een risico- en transitiefonds een oplossing zijn voor deze knelpunten?

De uitkomsten van dit onderzoek, vastgelegd in een openbare nota/factsheet, dienen als input voor de brede conferentie 'duurzame agrofinanciering' te organiseren door het ministerie van LNV in maart 2020. Daarnaast biedt dit onderzoek informatie voor het opstellen van een brief naar de Tweede Kamer m.b.t. de gestelde Kamervragen over dit onderwerp.

Publicaties