Project

Follow up spoorboekje duurzame landbouw

Met de vorming van het nieuwe DG Agro & Natuur streeft het MT-AN naar synergie op kennisontwikkeling tussen de domeinen Agro en Natuur. Een eerste stap is hierbij het nieuwe domein-overstijgende kennisprogramma Natuur-inclusieve landbouw .  In dit kennisprogramma staan de kennisopgaven op gebied van beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering van natuur-inclusieve landbouw en agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANB) centraal. Agrarisch natuurbeheer is een bekend begrip, natuur-inclusieve landbouw is een nieuwe term, gelanceerd in de Natuurvisie van de staatssecretaris. Hierin wordt natuur-inclusieve landbouw omschreven als een manier van voedselproductie die op economische wijze en tot wederzijds voordeel is verweven met natuur. Met de ontwikkeling van het kennis-programma zal ook de definitie van natuur-inclusieve landbouw verder worden vormgegeven, daartoe is voorliggend project oa bedoelt.

Het nieuwe kennisprogramma NatuurInclusieve landbouw streeft naar synergie op kennisontwikkeling tussen de domeinen agro en natuur. De term is een belangrijk begrip uit de Natuurvisie van het kabinet en drukt de wens uit dat landbouw en natuur vanzelfsprekende partners worden. Echter het begrip, de afbakening , de relatie met beleid en kennislacunes zijn nog niet helder. Voorliggend project heeft ten doel om door middel van deskstudies, een workshop en door het maken van infographics/ begrippenlijst, meer duidelijkheid te verschaffen in het begrip Natuur Inclusieve landbouw en dit te delen met stakeholders binnen en buiten EZ

Publicaties