Project

Fundament fytosanitair robuuste ketens

Voor een betrouwbaar en robuust Fytosanitair Systeem in Nederland is een fundamentele kennis op gebied van plantpathogenen en plagen van eminent belang. Het gaat hierbij om: - Kennis van de biologie, taxonomie, ziektebeelden en (waard)planten en epidemiologie van die organismen - Het kunnen identificeren van deze organismen met moleculaire technieken (DNA/RNA sequentie) - Het beschikken over goed gekarakteriseerd (true to type) en betrouwbaar referentiemateriaal ondergebracht in referentiecollecties, in combinatie met referentiedata.

In dit project wordt basiskennis gegenereerd over relevante (groepen van) organismen die van fytosanitair belang zijn. De keuze zal op vier lijnen worden ingevuld. Organismen die binnen dit project ter hand worden genomen zijn van belang voor:

-        Keuringsdiensten

-        NVWA via Euphresco netwerk op basis van de fytosignalering en het voorkomen op de lijst van emerging risks

-        De Groene Ruimte

-        Informatie en kennis bedrijfsleven

In nauw overleg met de NVWA en de private partijen zal worden afgestemd welke basiskennis of welke data van welke organismen bepaald moeten worden. De gegevens die bepaald zullen worden betreffen DNA- dan wel RNA sequentie data maar het kunnen ook biologische gegevens (pathogeniteit), morfologische (fysieke kenmerken) of biochemische (groeimedia) kenmerken zijn. Omdat het verkrijgen van isolaten van organismen vaak een knelpunt is in dit type onderzoek zal ook in internationaal verband afstemming plaatsvinden.

Voor 2017 zijn de organismen gekozen op basis van de vier lijnen. Gekeken is voor welke productstromen en welke organismen (bv meerjarige houtige gewassen) binnen die vier lijnen referentiedata gemist worden. Hierbij kan worden gedacht aan o.a. bacteriën, schimmels, virussen, nematoden, insecten.

Na consultatie met de overheid (EZ en NVWA), keuringsdiensten en private partijen zijn de volgende onderwerpen geselecteerd:

-        Pepper weevil: analyse sequentie data 2016

-        Opogona/ Duponchelia: genereren sequentie data van aangeleverd materiaal

-        Globodera: Verspreiding van virulentie bij Globodera pallida

-        Wratziekte: Europese Referentie Database voor Synchytrium endobioticum

-        Coördinatie

Publicaties