Project

Fytosanitaire robuuste ketens

Vroegtijdige detectie van nieuwe besmettingen als basis voor een adequaat beheer is de beste manier om problemen met deze Q nematode te beperken. Op dit moment vindt de keuring van pootgoed en ander uitgangsmateriaal achteraf plaats zodat bij detectie in de partij de gehele opbrengst verloren gaat.

Doelstellingen project

Het in kaart brengen van:

 • fytosanitaire kosten in de productie- en handelsketen van de glastuinbouw  en
 • de mogelijkheden om via een plantgezondheidsfonds een tegemoetkoming te verstrekken bij een eventuele schade als gevolg van fytosanitaire maatregelen gericht op het weren, uitroeien en beheersen van q-organismen en q-waardige organismen.

Aanpak en tijdspad

Het project borduurt voort op de berekeningen die in 2010 en 2011 zijn uitgevoerd voor de glasgroente (2 cases), potplanten (2 cases), en boomkwekerij (methode voor opschaling) en kent de volgende vier onderdelen:

 1. Opschaling glasgroenten:
  Aanvullende berekeningen voor de glasgroenteteelt voor 2 nieuwe cases (combinaties q-organismen x waardplant), op basis waarvan deze en eerdere resultaten kunnen worden geëxtrapoleerd naar generieke fytosanitaire kosten. Daarbij wordt de aanpak gehanteerd die in de berekeningen voor de boomkwekerij is gevolgd, waarbij in deze sectoren de economische waarde van de waardplanten expliciet wordt meegenomen. Het gaat om minder waardplanten die veelal in monocultuur geproduceerd worden.
 2. In dit onderdeel worden diverse varianten voor de opzet van het plantgezondheidsfonds doorgerekend:
  • Sectorbreed fonds (voor bijvoorbeeld glasgroenten of nog breder) versus een fonds per gewas.
  • Een fonds voor alle ketenpartijen versus een fonds per schakel.
  • Verschillende hoogtes van het eigen risico van de ondernemer.
  • Het plantgezondheidsfonds zou mogelijk ondersteund kunnen worden door de overheid middels garantstelling conform de vergelijkbare overheidsgarantie diergezondheidsfonds. Fondsvarianten verschillen ten aanzien van de hoogte van de subsidiedrempel (garantstelling door de overheid van schade boven de drempel).
 3. Opschaling potplantenteelt
  Zie 1, maar dan voor de potplantenteelt.

  Integrale berekeningen voor snijbloementeelt conform aanpak zoals geformuleerd onder 1. Er zijn 4 cases (combinaties q-organismen x waardplant) nodig om generieke fytosanitaire kosten te kunnen berekenen.

Resultaten (beoogd)

 • Onderdeel 1 en 3: resultaten van berekeningen van fytosanitaire schade voor glasgroenteteelt en potplantenteelt voor 2 x 2 cases + berekening van alle schade voor de gehele sector.
 • Onderdeel 2:  resultaten van diverse varianten voor de opzet van het plantgezondheidsfonds.
  De berekeningen worden toegelicht en verantwoord in een rapport, of indien gewenst in afzonderlijke rapportages per onderdeel.
 • Onderdeel 4: resultaten van berekeningen van fytosanitaire schade voor snijbloementeelt onder glas voor 4 cases + berekening van alle schade voor de gehele sector.