Project

GLB SWOT 2019 aanvulling voedsel

Op 1 juni 2018 heeft de Europese Commissie (EC) de ontwerpverordeningen gepresenteerd voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. In deze ontwerpverordeningen zijn door de EC doelstellingen geformuleerd voor het GLB en mogelijke (beleids)interventies. In een Nationaal Strategisch Plan (NSP) moeten lidstaten uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan de door de EC vastgestelde doelstellingen. Deze beleidsinzet is mede gebaseerd op een zogenaamde SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats),een analyse van sterktes en zwaktes, van kansen en bedreigingen voor de verschillende doelstellingen. In dit project staat het thema Maatschappelijke verwachtingen duurzaam en gezondheid voedsel.

In september 2019 is een Houtskoolschets gepresenteerd voor een aantal thema's die in het Nationaal Strategisch plan aan de orde kwamen. Echter, niet alle thema's konden even diep worden uitgewerkt. Voor de verdieping van thema i Beter inspelen door de EU-landbouw op de maatschappelijke verwachtingen inzake voedsel en gezondheid, onder meer wat betreft veilig, voedzaam en duurzaam voedsel, voedselverspilling en dierenwelzijn is additioneel budget vrijgemaakt. Door middel van literatuuronderzoek en interviews met experts zal deze verdieping naar een SWOT worden vormgegeven.

Publicaties