Project

GLB Schoolmelk forfait kosten

In Nederland loopt er al sinds 1977 een EU-schoolzuivelprogramma, met het doel de melkconsumptie van kinderen in onderwijsinstellingen te vergroten, kinderen bekend te maken met melk en de gewoonte tot melkconsumptie door kinderen te bevorderen. In het schooljaar 2019-2020 namen ongeveer 1.300 scholen met ongeveer 33.000 kinderen in totaal deel aan het schoolzuivelprogramma in Nederland. In het huidige schoolmelkprogramma moeten ouders meebetalen aan de schoolmelk die kinderen consumeren.

Het ministerie van LNV wil nagaan of het model van gratis levering met een variatie aan producten een betere besteding van het EU-budget oplevert en hiermee ook meer schoolkinderen worden bereikt. Een eerste stap die hiervoor nodig is een herberekening van de gemiddelde werkelijke kostprijs per eenheid product schoolzuivel in het voorgestelde model. Op basis hiervan kan het forfaitaire bedrag voor steun voor de leverancier opnieuw berekend worden.  

Wageningen Economic Research is gevraagd te bepalen wat een realistische gemiddelde werkelijke kostprijs is per 200 ml schoolzuivel: halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt. De kostprijzen zijn gebaseerd op de realistische schattingen van de kosten voor productie, verwerking, distributie en transport op basis van de actuele gegevens en de declaraties van deelnemende leveranciers.
In dit onderzoek wordt uitgegaan van 2 scenarios:

  • Alleen halfvolle melk en karnemelk
  • Halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt

Daaruit blijkt dat, afhankelijk van het scenario dat gekozen wordt, de overheid met een budget van 2,4 miljoen, 1.500 à 2.000 scholen 2 maal per week voor 20 weken van schoolmelk voorzien met deze kostprijs en een deelnamepercentage van 70% per school.

Publicaties