Project

Gear efficiency: het vergeten deel van haringlarven

IMARES voert jaarlijks meerdere surveys uit naar haringlarven om een inschatting te kunnen maken van het haringbestand in de Noordzee en het Kanaal. Een nieuw net, dat ook een nieuwe soort gestreepte haring meevangt wordt vergeleken met eerdere vangstmethoden. Zo draagt IMARES bij aan het nauwkeuriger vaststellen van het haringlarvenbestand.

In de internationale haringlarvensurveys worden de aantallen haringlarven in de Noordzee en het Kanaal geschat. De hoeveelheid aangetroffen haringlarven is een maat voor de stand van volwassen haring in de Noordzee. De International Council for the Exploration of the Sea (ICES) co├Ârdineert deze surveys.
In dit project wordt de efficiency van het MIKey-net vastgesteld waarmee nieuwe gestreepte haringlarven worden bemonsterd. Dit geeft aan welk aandeel momenteel ontbreekt in de getallen voor haringlarven. Hiermee verbetert de nauwkeurigheid van de omvang van de Noordzee-haring.

Plan van aanpak

In 2012 is het MIKey-net ontwikkeld en getest. Het MIKey-net is een extra net met fijne mazen dat gelijktijdig met de MIK-bemonstering wordt gebruikt voor de bemonstering van in de winter paaiende haring. Omdat in 2004 en 2009 bemonstering met de GULF VII planktonverzamelaar plaatsvond, is vergelijking van MIKey en GULF VII noodzakelijk.
De MIK-bemonstering vindt plaats in februari. Daarna worden de monsters geanalyseerd in het laboratorium, van zowel MIK als Gulf VII. Vergelijking van deze beide aantallen levert de hoeveelheid nieuwe gestreepte haringlarven op, en een maat voor de efficiency van het MIK-net voor het verzamelen van de haringlarven.
De haringlarven worden gevangen met een fijnmazig net dat zich in een torpedovormig omhulsel bevindt. Met dit net wordt op ieder station de hele waterkolom bevist. Doordat de hoeveel water die door het net gaat wordt gemeten, is te berekenen hoeveel haringlarven in een bepaald gebied per kubieke meter water aanwezig zijn. Het stationsnet, dat wordt bevist, is gelijkmatig verdeeld over de gebieden waar de haringlarven voorkomen. Na afloop van de survey kan aan de hand van de verzamelde gegevens een relatieve schatting worden gemaakt van de hoeveelheid aanwezige haringlarven, en daarmee van de hoeveelheid vis die heeft gepaaid.

Resultaten (beoogd)

In dit project wordt zowel de efficiency van bemonstering van nieuwe gestreepte haringlarven bepaald als van alle haringlarven.

Er komt een artikel over de vergelijking van MIK- en MIKey-netten en de GULF VII.