Project

Gedifferentieerd diergezondheidsbeleid

Uitbraken van besmettelijke dierziekten en zoönosen zijn een bedreiging voor de positie van de Nederlandse export van veehouderijproducten. Preventie van uitbraken en een snelle en adequate respons bij een uitbraak is dan ook belangrijk. Maar in een complexe samenleving als de Nederlandse is maatwerk nodig. Bij dit maatwerk moet gedacht worden aan het differentiëren in het diergezondheidsbeleid t.a.v. verschillende categorieën dieren en/of houderijsystemen. Hierbij gaat het om zowel beleid in “vredestijd” (preventie en surveillance), als bij uitbraken (controle en vrijverklaren).

In een driejarig onderzoeksprogramma wordt een risicoanalyse instrumentarium ontwikkeld ter ondersteuning van een gedifferentieerd diergezondheidsbeleid. Hierin wordt risico-gebaseerd en gedifferentieerd diergezondheidsbeleid ondersteund met behulp van kwantitatieve risicoanalyses. Dit onderzoek geeft mede richting voor verder onderzoek dat nodig is voor de ontwikkeling van een doelmatige differentiatie van preventieve en bestrijdende maatregelen voor de verschillende categorieën dieren en houderijsystemen.

Werkwijze

Ter voorbereiding is een ‘state of the art’ geschreven. Hieruit kwamen drie beleidsrelevante kennislacunes naar voren:

  • Epidemische pathogenen:  risicoanalyse van insleep en van transmissie tijdens hoog-risicoperiode t.b.v. differentiatie in preventieve maatregelen en surveillance.    Epidemische pathogenen: risicoanalyse van mogelijke differentiaties in hobby vs. commercieel & naar contactstructuur.
  • Endemische pathogenen: differentiatie in preventie, surveillance en bestrijding, dit ter verbetering van de maatschappelijke acceptatie veehouderij en/of verlaging van het humane risico.

De opdrachtgever heeft aangegeven dat de beleidsdifferentiatie tussen commerciële en hobbymatige houderij de hoogste beleidsrelevantie heeft.

In dit onderzoeksprogramma wordt gewerkt aan minstens twee van de drie bovengenoemde sets kennislacunes. Tot en met 2013 kunnen vier cases uitgewerkt worden die elk een risicobeoordeling voor een specifieke (mogelijke) beleidsdifferentiatie betreffen. Twee cases daarvan zijn in 2011 bepaald. De eerste is in 2011 afgerond en de tweede in 2012. De bedoeling is om in overleg met de opdrachtgevers in het begin van 2013 een derde case studie te selecteren en die in hetzelfde jaar af te ronden.

Resultaten

Beleidsvorming op het gebied van maatwerk in het diergezondheidsbeleid werd in 2012 ondersteund door middel van veterinaire en economische risicoanalyse. Dit betrof:

  • Een analyse van een extra scenario in een case studie naar de extra risico’s met betrekking tot verspreiding van Mond- en Klauwzeer (MKZ) bij een door de schapensector gewenste aanpassing van de Regeling preventie bestaande uit het mogelijk maken van vervoer van weideschapen vanaf verzamelcentra naar weidebedrijven.    Opstellen van een discussiestuk met betrekking tot de beleidsopties bij aanpassing van het huidige beleidsdraaiboek MKZ bestaande uit het ontzien van niet-commerciële houderijen bij preventieve ruimingen.
  • Een casestudie analyse van de extra risico’s met betrekking tot verspreiding van MKZ als “niet commerciële bedrijven” worden gevrijwaard van de preventieve ruiming in de eerste fase van bestrijding bij een MKZ epidemie.

Publicaties

Publicaties vindt op research@wur, u kunt daar zoeken op bijvoorbeeld trefwoord of auteur.