Project

Gefundeerd op weg naar professionele natuurboerderijen

Natuurboeren heeft zeer specifieke kenmerken. De overheid wil graag dat er meer betrokkenheid is van bedrijfsleven bij het natuurbehoud/beheer mede in relatie tot de maatschappelijke kosten van natuurbeheer en -behoud. Daartoe is inzicht nodig in de meest optimale vormen van natuurboeren. Ondernemers (natuurboeren) die hierin stappen willen (en moeten) op een gecertificeerde wijze hun activiteiten uitvoeren en tegelijk uit de markt een deel van het inkomen halen. Daartoe worden businessplannen opgesteld en is normering van uitgangspunten (opbrengsten, kosten, etc.) gewenst. Het LEI is gevraagd hier onderzoek voor te doen en kennis aan te leveren. Dit in nauwe samenwerking met de praktijk.

Doelstelling

probleem is dat voor een objectieve beoordeling van de bedrijfsplannen/businessplannen van Natuurboeren geen algemeen geaccepteerde grondslag is. Zowel niet ten aanzien van de beoordelingscriteria als ten aanzien van de normen/inhoudelijke aspecten. Voor heldere afspraken tussen bedrijven en overheden en betrokken organisaties is dit wel noodzakelijk. Deze objectivering kan niet vanuit bestaande kennis en inzichten vanuit de gangbare of MFL praktijk gehaald worden, daarvoor is het te specifiek. De doelstelling in het onderzoeksproject is om een gestandaardiseerde aanpak te ontwikkelen voor het opstellen, beoordelen en monitoren van businessmodellen van natuurboerderijen. Daarbij zijn de specifieke karakteristieken van deze bedrijfstak leidend: natuurbeheer/ontwikkeling staat op 1 in de context van een werkend verdienmodel.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een uitwerking van het verdienmodel Natuurboeren, een aanpak voor beoordeling van de businessplannen van natuurboerderijen en een eerste opzet van normeringen en een Groene KWIN. In de KWIN zijn normen opgenomen die relevant zijn voor de natuurboerderijen en voor de stakeholders in het verdienmodel. Concreet zijn eind 2013 de volgende  deliverables opgeleverd:
  • Analyse verdienmodel en businessmodel natuurboeren; 
  • Normen ten behoeve van saldoberekening natuurboeren;
  • Beoordelingssystematiek businessplannen;
  • 1e opzet Groene KWIN;
  • Symposium over verdere implementatie en vervolgvragen vanuit stakeholders.

Publicaties