Project

Gemeentelijke Natuurmonumenten

In de Rijksnatuurvisie 2014 Natuurlijk verder wordt onder het kopje Natuur midden in de samenleving opgemerkt dat er bij burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een groeiend besef is ontstaan dat we meer in symbiose met de natuur moeten gaan leven. In een eerste discussienotitie van een door Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven voorgezeten commissie, getiteld Monumenten; inspiratiebron voor natuur?, wordt gesteld dat het maatschappelijk begrip voor en betrokkenheid bij het natuurbeleid minder is geworden. In de notitie wordt tevens gepleit voor het inzetten van meer particuliere middelen, zoals dat in het verleden ook in de monumentenzorg heeft plaatsgevonden. Voor de voorgestelde Gemeentelijke natuurmonumenten lijkt dit perspectief te bieden.

Een belangrijke rol voor het bedrijfsleven

Het voorstel om Gemeentelijke natuurmonumenten in te stellen en daarbij private financiering in te schakelen, lijkt uitstekende mogelijkheden te bieden om de natuurgebieden terug te geven aan de lokale bevolking. In iedere gemeente zijn er ondernemers die in het kader van de vergroening van het bedrijfsleven positief staan tegenover idee om een bijdrage te leveren aan natuur en landschap in de directe omgeving. Zeker nu de natuurbeschermingsorganisaties worstelen met de beheerskosten van al die kleinere snippers, zou het bedrijfsleven hierin een belangrijke rol kunnen vervullen.

Aanpak voor private financiering

Het idee is dat in iedere gemeente het bedrijfsleven benaderd wordt met de vraag wie ervoor voelt om de verantwoordelijkheid voor de beheerskosten van een concreet gebied op zich te nemen. Het bedrijf kan zich hiermee profileren door bijvoorbeeld de ingang van het terrein dit te vermelden, maar er zijn uiteraard vele andere manieren, ook binnen de eigen communicatie. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de periodiek uit te voeren beheersmaatregelen en kan dit regelen door het werk uit te besteden of door dit (deels) met eigen personeel (met hun kinderen) uit voeren. Het bedrijf zorgt er ook voor dat de beheerdag (of meerdere dagen) een gezellige, sociale gebeurtenis is, en kan op deze wijze bijdragen aan de sociale leefomgeving.

Eigenaar houdt regie

Wezenlijk is dat de eigenaar van het natuurgebied te allen tijde de regie houdt over hoe het beheer plaatsvindt. De eigenaar kan zich daarbij laten ondersteunen door vrijwilligers-deskundigen, die erop toezien dat het werk adequaat gebeurt. Desgewenst kunnen deze vrijwilligers-deskundigen hiervoor een aparte stichting oprichten.

Pilots

Binnen dit project worden pilots uitgevoerd in vijf gemeenten, verspreid over het land, om te verkennen hoe bovengenoemd voorstel in de praktijk zou kunnen functioneren. Het betreft de gemeenten Tytsjerksteradiel, Peel en Maas, Oost Gelre, Stein en Schouwen-Duiveland.

Publicaties