Project

GeoPEARL release voor NL toelating

Het GeoPEARL model dat gebruikt wordt in de Nederlandse toelatingsbeoordeling, blijkt de uitspoeling naar grondwater voor akkerbouwbodemprofielen te onderschatten. Het organisch stofgehalte blijkt namelijk bij bepaalde bodemprofielen een factor van 1,5 tot 2 te hoog. De realisatie van een nieuwe release staat op de planning.

Doelstelling

Voor de uitspoeling naar grondwater wordt voor de Nederlandse toelatingsbeoordeling GeoPEARL gebruikt. Echter, de database blijkt niet de juiste organische stofgehaltes te bevatten voor akkerbouw-bodemprofielen. Het gevolg hiervan is dat GeoPEARL de uitspoeling naar grondwater voor akkerbouwbodemprofielen onderschat. Het organische stofgehalte blijkt namelijk een factor 1,5 tot 2 te hoog. Andere tekortkomingen in de huidige versie van GeoPEARL en de daaraan verbonden beoordelingssystematiek zijn a) het landgebruik, b) de beschrijving van hydrologie en de onzekerheid in stofeigenschappen zoals DegT50 en Kom. De vraag is welke aanpassingen in GeoPEARL nodig zijn om de tekortkomingen op te heffen. Doel is het realiseren van een nieuwe GeoPEARL release.

Plan van Aanpak

Een nieuwe Alterra-PBL-RIVM-Ctgb werkgroep wordt gevormd voor het afstemmen van de werkzaamheden m.b.t. de nieuwe GeoPEARL release. Het jaar 2013 zal gebruikt worden om een nieuwe schematisatie te ontwikkelen. Voor de beschrijving van de hydrologie van Nederland wordt aangesloten bij NHI versie 2. Om te komen tot een optimale schematisatie worden enkele onderdelen van het NMDC schematisatie-instrument verder uitgewerkt. Ook wordt het instrument ingebouwd dat de hydrologische schematisatiebestanden voor alle geselecteerde cellen kan genereren. Parallel aan de ontwikkeling van de schematisatie wordt het rekenhart van GeoPEARL aangepast zodat het model operationeel is voor de nieuwe schematisatie. 

Resultaten

GeoPEARL wordt gebruikt in de Nederlandse toelatingsbeoordeling. Zodra de nieuwe versie gereed is wordt deze aan Ctgb aangeboden voor gebruik in de toelating.

Dit project levert een operationele versie van het schematisatie-instrument ten behoeve van de schematisatie Nederland per mei 2013 naast een b├Ętaversie van de schematisatiebestanden voor GeoPEARL Nederland (eind 2013).

Daarnaast zijn operationele versies van de rekenharten van GeoPEARL, PEARL en SWAP te gebruiken met de b├Ętaversie van de nieuwe schematisatie.

Beoogde producten

  • Verdere ontwikkeling van het NMDC schematisatie instrument voor het uitwerken van een nieuwe schematisatie van GeoPEARL
  • Nieuwe schematisatie van GeoPEARL, met verbeterde organische stofgehaltes in akkerbouwprofielen, een verbeterde hydrologie door koppeling met het NHI en een verbeterde gewassenkaart.
  • Nieuwe versies van de rekenmodellen GeoPEARL, PEARL en SWAP, die tezamen onderdeel zijn van de nieuwe GeoPEARL versie