Project

Gevolgen LULUCF voor beleid

Het belang van dit onderwerp inzake de regels met betrekking tot broeikasgasemissies en verwijdering is dat transparant wordt wat de koolstofopslag of CO2 emissie van de verschillende vormen van landgebruik is. Hier zullen op den duur beleidsmatige conclusies uit moeten worden getrokken. Die zullen interfereren met het bewegende speelveld dat de verschillende vormen van landgebruik en hun stakeholders nu al vormen. Deze belangen lopen niet altijd parallel, zoals bijvoorbeeld op het snijvlak van onder meer landbouw, waterbeheer en natuur. De ontwikkelingen in monitoring en monitoringsmethodiek zullen robuust en onomstreden moeten zijn.

In de LULUCF verordeningen (EU Besluit Nr. 529/2013/EU en 479/2016/EU) wordt aangegeven op welke manier broeikasgasemissies uit landgebruik, landgebruiksveranderingen en bosbouw gemonitord moeten gaan worden en hoe hierover gerapporteerd moet worden. De invoering en ontwikkeling van de methodiek gaat stapsgewijs en is gedifferentieerd voor verschillende onderdelen van het landgebruik, zoals gras- en akkerland, bos, wetlands en bebouwd gebied.

Tegelijkertijd speelt er in de EU een discussie over de manier van inpassen van de LULUCF emissies in het energie- en klimaatframework. Deze discussie zal effect hebben op de systematiek van monitoring en verslaglegging van de broeikasgasemissies en verwijdering (in casu koolstofvastlegging) en in de toekomst voor beleidsmatige implicaties leiden op het snijvlak van landbouw, waterbeheer en natuur.

Publicaties