Project

Gevolgen aanlandingsplicht voor Nederlandse vissers

Nederlandse vissers moeten rekening houden met de aanlandingsplicht, die ongewenste bijvangst of teruggooi bij visvangst moet verminderen. Maar tot op heden is er nog geen inzicht in het werkelijke visverlies. Wageningen UR IMARES en LEI doen onderzoek hiernaar om de belangrijkste parameters te achterhalen.

De redenen waarom vissers bepaalde soorten en maten teruggooien uit de vangst wordt zelden genoteerd. Maar voor inzicht in hoeveelheiden en patronen is het belangrijk te weten of vis wordt terug gegooid omdat er bijvoorbeeld geen of niet genoeg quota bestaat of de vis ondermaats is geweest. Om deze factoren achteraf te bepalen, wordt een bestaand model op gegevens toegepast van Nederlandse discardmonitoring-programma’s, die de relatieve bijdrage van verschillende afgeleide parameters van ongewenste bijvangst bepaald. 

Doelen project

  • Het evalueren van effecten van voorgestelde scenario’s om ongewenste bijvangst te verminderen op verschillende demersale en pelagische visserijen.
  • Het simuleren van het effect van verschillende variabelen voor selectiviteit, verlies en natuurlijke dood op de visvoorraad-uitkomsten.
  • En het evalueren van de effecten van de voorgestelde verliemaatregelen (of AANLANDPLICHTmaatregelen) op de verzamelprocedure voor het verlies door deze visserijen.

Plan van aanpak

Een vijftiental vissoorten valt onder het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) van de Europese Unie. Deze en ook die vis die niet op de lijst staan worden ingedeeld in verschillende groepen:

  • Ondermaats;
  • Onder aanlandbare maat en die ook niet bij consumenten zijn gevraagd;
  • Soorten met een quota en over de minimum maat;
  • Soorten zonder quota en over de minimum maat.

Het GVB wil meer selectief vissen promoten, om zodoende ongewenste bijvangst te verminderen.

Om de visvoorraad vast te kunnen stellen moeten we inzicht hebben in het totale visverlies (aanlandingen en discards). Schol wordt als vissoort gekozen om het effect van verschillende vangstquota, selectiviteit en overlevingsscenario’s te bepalen op de visvoorraad en het korte-termijneffect op de voorraadontwikkeling.

Resultaat (beoogd)

Het project levert inzicht op in de belangrijkste bijdragen aan verlies bij visvangst.

Minimaal een wetenschappelijke publicatie zal verschijnen. Daarnaast wordt een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van de visserijsector en het ministerie van EZ.