Project

Gevolgen herijking EHS in kaart brengen

Het Planbureau voor de Leefomgeving wil inzicht krijgen in de dynamiek als gevolg van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Doel van dit project is de planologische en juridische status in beeld te brengen van natuurgebieden die na de herijking buiten de EHS liggen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wil inzicht krijgen in de dynamiek in het landelijk gebied als gevolg van de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De herijking leidt tot een kleinere EHS. Natuurgebieden die buiten de herijkte EHS komen te liggen wil het rijk verkopen. De opbrengst uit deze verkoop is bestemd voor aankoop en inrichting van gronden binnen de herijkte EHS. Het is nog onduidelijk welke dynamiek deze wijzigingen in het beleid in het landelijk gebied zullen veroorzaken.
Vragen zijn bijvoorbeeld: Kunnen Rijk of Provincie de verkoop van gronden afdwingen? Welke mogelijkheden hebben terreinbeheerders zelf om inkomsten te verwerven op gronden buiten de herijkte EHS? Kunnen deze gronden worden opgenomen in agrarisch natuurbeheer?
Doel van dit project is de planologische en juridische status in beeld te brengen van natuurgebieden en voor natuurontwikkeling aangekochte gronden die na de herijking buiten de EHS liggen. Daarbij wordt ook gekeken naar de wensen van de eigenaren en gebruikers. Dit inzicht maakt het mogelijk om de dynamiek van de herijking van de EHS in het landelijk gebied in te schatten.

Aanpak en tijdspad

De activiteiten in 2013, het eerste van drie projectjaren, zijn:

  • Verkennende casestudies uitvoeren.
  • In kaart brengen eigendoms- en gebruikssituatie, planologische situatie en juridische situatie.
  • Gesprekken voeren met betrokken actoren.
  • Onderzoeksvragen formulieren voor verbreding en verdieping van de problematiek (2014 en 2015).

Resultaat (beoogd)

Resultaat van het project zijn:

  • WOt-interne notitie