Project

Gevolgenspoor DOW Chemical (ZwD)

Het Deltaprogramma bevindt zich in een belangrijke fase. September 2014 worden de Deltabeslissingen genomen. Deze moeten nu goed worden onderbouwd. Daarnaast speelt het vervolg, de uitvoering van het Deltaprogramma. In deze fase van het Deltaprogramma staat een goede overgang naar de uitvoeringsfase centraal.

In de nationale stuurgroep Deltaprogramma van 4 juni is besloten dat versneld en nader onderzoek moet plaatsvinden naar de gevolgen van een overstroming (met name milieuschade) van het terrein van DOW Chemicals in Terneuzen. Op dit moment kan bij de berekening van risico’s niet goed rekening worden gehouden met milieuschade die optreedt bij een overstroming, waardoor dit onderwerp niet is meegenomen in de risicoberekeningen van DPV voor de norm van de dijk voor DOW. De nationale stuurgroep heeft daarom besloten dat eerst gekeken moet worden hoe de gevolgen van een overstroming voor deze vitale en kwetsbare infrastructuur. Deze aanpak vindt plaats in het kader van een pilot ruimtelijke adaptatie / waterrobuust inrichten. Hierbij wordt toegepast de trits weten-willen-werken, waarbij de 1e fase van het onderzoek gericht is op het weten. Ambitie is om in 2017 een passende aanpak vastgesteld te hebben, zodat uiterlijk in 2050 alle redelijke maatregelen getroffen zijn. Betrokken partijen: DPNH, DPV, DP ZWD (provincie, waterschap), Dow Chemical Terneuzen, Ministerie I&M (DGMI), Veiligheidsregio Zeeland, Omgevingsdienst.

De van Deltares gevraagde kennis betreft de technisch en economisch en mogelijk milieutechnisch expertise om een inschatting te maken van van effecten van overstromingen (stroomsnelheden bij bressen etc., verspreiding van water door het gebied, invloed van een regionale kering die achter DOW is gelegen, berekening van schades aan installaties etc., effecten van maatereglen op vermindering schade) in geval van een overstroming van het terrein van Dow Chemical Terneuzen.

Het product van dit project is een notitie voor het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta met de beschrijving van effecten en schades in geval van een overstroming van het terrein van Dow Chemical Terneuzen

Deliverables

Het product van dit project is een notitie met de beschrijving van effecten en schades in geval van een overstroming van het terrein van Dow Chemical Terneuzen

Publicaties