Project

Gezamenlijke visie Digitale Keten Natuur

In dit project wordt een gezamenlijke visie (EZ en BIJ12/prov) op de Digitale Keten Natuur (qua informatiearchitectuur) ontwikkeld en maak dit concreet operationeel voor 3 onderdelen (IMNA, LVB en INSPIRE ). Er wordt een efficiencywinst verwacht door vanuit een gezamenlijk visie en plan uit te werken en zo de werkzaamheden beter op elkaar af stemmen.


Er wordt een gezamenlijke visie (EZ en BIJ12/prov) op de Digitale Keten Natuur (qua informatiearchitectuur) ontwikkeld en concreet operationeel gemaakt voor 3 onderdelen (IMNA, LVB en INSPIRE ).

Vanuit  het MDIAR model van de EEA (Reporting/Assessment/Information/Data/Monitoring) ligt de focus op de Data laag, waar we te maken hebben met een open data community en de uitdaging bij de integratie en het beheer van de data er is een sterke onderlinge samenhang tussen data, technologie,  beleid, standaarden  en organisatie. Deze visie zal uitwerking geven aan  de vormgeving en realisatie van deze data infrastructuur (SDI).

 

Vanuit het decentralisatie programma natuur (BO) zijn een aantal kennisvragen die bepalend kunnen zijn:

  • Voldoet het Informatie Model Natuur (IMNA) aan de eisen van de Europese Commissie  (artikel 12 VR en artikel 17 HR, SDF) en INSPIRE ja/nee? Zo nee welke aanpassingen zijn gewenst? Idem architectuur-vraag. (Afstemming  / koppeling van bestaande informatiemodellen natuur)
  • Kan de Landelijke Vegetatiedatabank uitgebreid worden met vegetatiekarteringen en ook ingezet worden voor de provincies en de terreinbeherende organisaties? (Koppeling databanken: NDFF, LVD, BGR)
  • habitattypenkaarten: habitattypenkaarten moeten straks ook voldoen aan INSPIRE dataspecificaties. In dat verband is nodig a) Verbeteren proces productie habitattypenkaarten en b) Verbeteren van de inhoud en technische aspecten van de habitattypenkaarten (Kwaliteit habitattypenkaarten => INSPIRE proof)

 


Publicaties