Project

Gezonde Risico’s

Dit project is aanpalend aan het respectievelijke KIGO-project, gericht op het laten aansluiten van onderwijs en praktijk bij nieuwe kennis en ontwikkelingen op het gebied van diergezondheid. Het richt zich vooral op de onderwijskundige aanpak: het ontwikkelen van lesmateriaal, training van docenten, vorming van een CoP Vitale Dieren en het uitwerken van een digitale leeromgeving.

Doelstellingen project

Het doel is om op zowel mbo- als hbo-niveau inzicht en vaardigheid te creëren in het identificeren van handelingsperspectief in zowel diergezondheid als volksgezondheid en omgevingsgerichte acties. Hiervoor worden geschikte tools gekozen en gebruikt binnen praktijkgerichte simulaties zodat de consequenties van bepaalde keuzes in beeld gebracht worden. Daarbij krijgen de verschillende experts en expertise centra de mogelijkheid om hun kennis op dit gebied in te zetten om deze simulaties zo reëel mogelijk te maken. Daarnaast worden door ondernemers samen met studentengroepen en expertise uit de mengvoerindustrie(ForFarmers) en adviesorganisaties(LTO) vanuit de tools en kennis de probleemgebieden in beeld gebracht in het elektronische leerboek en oplossingen samen met onderzoek uitgewerkt.

Aanpak en tijdspad

 • Verzamelen   van tools en kennis op gebied van (bewaken van) diergezondheid.
  Product: Overzicht bestaande tools
  Periode: Sept –dec 2011
 • Prioritering   en rangschikking van tools en kennis voor onderwijs materiaal voor mbo en hbo   en bedrijfsleven
  Product: Lijst met Identificatie meest relevante toe te   passen kennis en tools
  Periode: Jan –feb 2012
 • Vaststellen   leervraag docenten MBO en HBO
  Periode: Nov-dec 2011
 • Trainen,   vergroten kennis van docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs op   gebied van bovenstaande doelen
  Product: Docenten die tools en onderwijsmateriaal adequaat   kunnen inzetten in onderwijs
  Periode: Mrt 2012
 • Ontwikkelen   van cursusmateriaal ten aanzien van weerbaarheid, geneesmiddelengebruik en gevolgen   hiervan voor sector(maatschappelijke bewustwording) en   bedrijfsrisicobeheersing
  Product: Leerarrangementen mbt genoemde onderwerpen
  Periode: April 2012-oktober 2013
 • Samenstellen   van cop diergezondheid, oa ter ondersteuning van online systeem
  Product: COP dierwelzijn en gezondheid in relatie tot   duurzaam ondernemen met vertegenwoordigers uit onderzoek, onderwijs en   praktijk
  Periode: April mei 2012 -...
 • Vorm en inhoud van interactieve site invullen,   mate van interactie, te presenteren meaterialen en mogelijke simulaties zoveel   mogelijk mbv bestaande programmas en tools)
  Product: Eerste opzet site met wiki achtige omgeving met   materialen en enkele simulatiemogelijkheden. Geheel wordt gelijk  gekoppeld aan gekozen learning community en   is open voor inbreng van enkele deelnemers van doelgroepen
  Periode: Januari-juni 2012
 • Toetsen materialen aan werkveld (mn ondernemers en   adviseurs)
  Product: Werkveld gevalideerde materialen
  Periode: Feb 2012-najaar 2013
 • Evaluatie en afsluiting
  Product: Afsluitings rapport
  Periode: Maart 2014
 • 2 maandelijkse bijeenkomst project team

 Resultaten

 • online systeem van gezondheidsleer arrangementen voor het onderwijs met simulaties voor studenten en ondernemers om keuzes en consequenties daarvan in  beeld te brengen, gekoppeld aan bestaande online learning community of COPs in zowel Nederlands als Engels. Dit online systeem omvat dus:
 • een verzameling van tools en materialen op het gebied van diergezondheid;
 • erkenning van intrinsieke waarde van het dier door studenten, docenten en ondernemers zichtbaar in de keuzes die gemaakt worden of de onderbouwing van de keuzes;
 • nieuw afgestudeerden en bestaande  werknemers in de melkveesector her- en erkennen redenen voor geneesmiddelen gebruik bij vee en laten zien op de hoogte te zijn van de gevolgen voor humane en veterinaire gezondheidszorg;
 • up-to-date docenten in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs op gebied van bovenstaande en eerdergenoemde doelen;
 • een Cop diergezondheid;
 • meer samenwerking tussen hbo- en mbo-studenten op gezondheidszorggebied;
 • getrainde deelnemers/studenten en docenten.
Door deze fysieke kennisinhoud met bijbehorende opdrachten, simulatie wordt de kennis van docenten/studenten vergroot. Zij worden zich bewust van de problematiek op het gebied van antibioticaresistentie, maatschappelijke impact van dierziektes en de factoren die van invloed zijn op de weerbaarheid van het vee.
Met deze opzet wordt zorggedragen voor de voorwaarden die nodig zijn voor inbedding van de pilot in het systeem van de mbo- en hbo-organisatie, de CoP speelt hier een belangrijke rol. Zij zorgen ook dat materialen up-to-date blijven. Hiervoor is een gemakkelijk en snel aanpasbare omgeving nodig. Een wiki leent zich hiervoor uitstekend.