Project

Gezondheidsrisico's gewasbeschermings-middelen omwonenden

Het ontbreekt aan inzicht in de gezondheidsrisico’s van landbouwkundige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen voor omstanders en omwonenden. Daarom heeft EZ om een advies gevraagd bij de Gezondheidsraad die op haar beurt een commissie heeft ingesteld om advies uit te brengen.

De beoordeling van de blootstelling van omstanders en omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen is opgenomen in de nieuwe richtlijn 1107/2009 voor de toelating van deze middelen in de EU. Het is van belang dat de onderdelen van deze beoordeling op een wetenschappelijk verantwoorde wijze gebeurt en waar nodig verbeterd kan worden.

Het ontbreekt aan inzicht in de gezondheidsrisico’s van landbouwkundige toepassingen van gewasbeschermingsmiddelen.voor omstanders en omwonenden. De commissie van de Gezondheidsraad heeft op verzoek eerst een briefadvies uitgebracht over de zinvolheid van een gezondheidsonderzoek onder omwonenden. De commissie heeft daarin aangegeven dat er eerst een blootstellingsonderzoek dient plaats te vinden. De commissie zal daarom een antwoord geven op de vraag welk blootstellingsonderzoek welke informatie oplevert. Deze informatie moet o.a. inzicht geven in de variatie in blootstelling in plaats en tijd, welke blootstellingsroutes dienen in beschouwing genomen te worden en of de metingen bruikbaar zijn voor vergelijking met modelmatige schattingen. Behalve deze vragen gaat de commissie zich ook buigen over de vragen hoe blootstellingsroutes die niet in de EU richtsnoer worden meegenomen beoordeeld moeten worden en in welke mate de nieuwe richtsnoer bijdraagt aan een vermindering van de blootstelling van omwonenden en de daaraan verbonden risico’s

Doelstelling

Het leveren van bijdragen aan de Commissie van de Gezondheidsraad over de risico’s voor omstanders en omwonenden als gevolg van toepassing van gewasbeschermingsmiddelen.

Resultaten

Het advies wordt aangeboden aan de Ministers van EZ en I&M, alsmede aan alle belanghebbenden die deelgenomen hebben aan de hoorzitting. De commissie is er niet in geslaagd om het advies in 2012 af te ronden. Wel is een concept advies in grote lijnen uitgewerkt.

Aanpak en tijdspad

De projectleider en zijn collega Cor Jacobs nemen deel aan de bijeenkomsten van de commissie. Zij hebben inhoudelijke bijdragen geleverd aan het werk van de commissie. In januari van het verslagjaar is gestart met een openbare hoorzitting, waarin de commissie zich heeft laten infromeren over de zorgen bij omwonenden en andere belanghebbende partijen. De commisie heeft vervolgens 6 keer vergaderd.