Project

Global Dairy Farming internationaal ondernemerschap

Het onderwijs internationaliseert, dit geldt zowel voor het MBO als voor het HBO. Dit vraagt  aanpassingen van het onderwijs en roept diverse vragen op: De studenten komen vaak op grootschalige bedrijven terecht waar één van de belangrijke vragen is hoe je de verbinding maakt tussen ondernemerschap, management en de operationele bedrijfsvoering. De kennis op deelprocessen (vakmanschap) moet op een hoog niveau zijn en bovendien in samenhang worden gezien. De studenten zijn actief in het buitenland, dat betekent dat de genoemde kennis in een andere context moet worden toegepast. Andere bedrijfssystemen, andere context waaronder een culturele verschillen en hoe ga je daar mee om. Hoe organiseer je efficiënt  kennis en informatie uitwisseling met andere landen en studenten en adviseurs onderling (studenten, experts, adviseurs, melkveehouders) en hoe zorg je er voor dat je de juiste studenten in de opleiding hebt.

De doelstelling van dit project is het aanscherpen van de bestaande Minor internationaal bedrijfsleider. De insteek van het MBO in deze is om aansluiting te hebben met het HBO door een gezamenlijke aanpak, met uitwisseling van studenten en het gezamenlijk optrekken van HBO en MBO studenten bij stages en opdrachten. Streven is om tot een doorlopende leerlijn te komen en een bijdrage te leveren aan leven lang leren. De verbinding wordt gezocht met de Minor Internationaal adviseur op HBO niveau die per september 2015 operationeel moet zijn tot les en stage niveau. Doel is om de incidentele contacten en uitwisselingen die er nu zijn en steeds ad hoc worden ingevuld om te zetten in een structurele verbinding met de genoemde netwerken die past bij het onderwijssysteem en daarmee structureel een bijdrage aan de internationalisering van het onderwijs kan leveren. Daarnaast worden in dit project hulpmiddelen ontwikkeld (app en/of e-learning) die in het onderwijs kunnen worden ingezet en worden door gastcollege’s ingevuld.

Publicaties