Project

Golfbanen in de Natuurschoonwet

Bij D66 leeft de gedachte dat niet alle gronden die onder de Natuurschoonwet (NSW) vallen ook daadwerkelijk bijdragen aan de doelstellingen van de NSWbij is concreet gewezen naar niet openbaar toegankelijke golfbanen, welke als landgoed onder de NSW zijn gerangschikt. Op dit moment ontbreekt het aan een objectief toetsingskader dat het mogelijk maakt de betekenis van golbanen met de status NSW-landgoed te waarderen wat betreft biodiversiteit en recreatief medegebruik.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is een antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Welke betekenis kunnen golfbanen hebben voor natuur en routegebonden recreatie en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?
  2. Wat is er nodig voor het ontwikkelen van een toetsingskader dat het mogelijk maakt de natuur- en recreatieve betekenis van golfbanen met de status NSW landgoed te waarderen?

Werkwijze

De eerste onderzoeksvraag wordt beantwoord op basis van een literatuuronderzoek. We richten ons daarbij op (1) nationaal en internationaal onderzoek dat is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, en (2) nationaal onderzoek dat is gepubliceerd in vakbladen en/of onderzoeksrapporten.

De tweede onderzoeksvraag wordt beantwoord op basis van (1) de uitkomsten van het literatuuronderzoek, en (2) een expertsessie, waarin de contouren van het gewenste toetsingskader worden uitgewerkt. Aan deze expertsessie nemen zowel deskundigen op het gebied van biodiversiteit als deskundigen op het gebied van recreatie en beleving deel. Deze deskundigen werken vervolgens een plan van aanpak uit om tot een dergelijk toetsingskader te komen.

Resultaten

Met een toetsingskader dat het mogelijk maakt de natuur op golfbanen met de status NSW landgoed te waarderen, kunnen (1) kwalitatieve voorwaarden aan de houtopstanden en natuurterreinen worden gesteld, (2) de ontwerpen voor golfbanen met de status NSW landgoed worden geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van natuur, en (3) golfbanen met de status NSW landgoed onderling beter worden vergeleken wat betreft hun natuurbetekenis.

Met een toetsingskader dat het mogelijk maakt de recreatieve betekenis van golfbanen met de status NSW landgoed te waarderen, kunnen (1) heldere kwalitatieve voorwaarden aan de openstelling van golfbanen met de status NSW landgoed worden gesteld, (2) de ontwerpen voor golfbanen met de status NSW landgoed worden geoptimaliseerd vanuit het oogpunt van recreatief medegebruik, en (3) golfbanen met de status NSW landgoed onderling beter worden vergeleken wat betreft hun recreatieve betekenis.

Publicaties