Project

Governance en klimaat: barrières voor adaptatie

Doel van dit project is verklaren waarom welke barrières ontstaan in de complexe besluitvormingsprocessen rondom klimaatadaptatiestrategiëen. Daarnaast maakt een te ontwikkelen analytisch raamwerk inzichtelijk welke sociale mechanismen deze barrières opwerpen.

Ook maakt het raamwerk duidelijk hoe in huidige en toekomstige beleidsprocessen kan worden ingegrepen om met de barrières om te gaan.

Adaptatiestrategieën en maatregelen zijn noodzakelijk om op de lange termijn met de onvoorkombare gevolgen van klimaatverandering om te gaan. Ondanks de urgentie blijkt het in de beleidspraktijk lastig om adaptatiestrategiëen te ontwikkelen en uit te voeren. Naast de deels bekende fysiek-technische barrières zijn er veel barrières die gedurende het governance proces kunnen ontstaan en die het verloop en de uitkomst van het proces negatief zullen beïnvloeden. Deze barrières vinden hun oorsprong in de bestuurlijke en politieke arena’s. Tot op heden is er weinig bekend over deze bestuurlijke barrières en hoe ermee om te gaan.

Resultaten 2012

In 2012 is verder de focus gelegd op het publiceren van de onderzoeksresultaten in peer reviewed tijdschriften. Daarna wordt gewerkt aan het proefschrift.


Beoogd resultaat

Uitkomsten zijn een proefschrift en een analytisch raamwerk die bedoeld zijn voor de overheid. Ze maken duidelijk:

  • welke instituties en vormen van sturing kunnen worden ingezet om klimaatadaptatie te bevorderen
  • bij welke barrières de overheid een rol kan spelen om ze te doorbreken
  • voor welke barrières de overheid zich kan voorbereiden

Omdat het om een promotieonderzoek gaat, ligt de nadruk op de wetenschappelijke bijdrage. Gedurende het project worden de stakeholders wel betrokken, bijvoorbeeld via workshops, presentaties, congresbijdragen en interviews. Er wordt ingezet om een wetenschappelijk vervolgproject te starten waarin meerdere landen worden vergeleken om bij te dragen aan de theorie-ontwikkeling. Daarnaast kunnen de resultaten van het proefschrift worden gebruikt om tools te ontwikkelen om met barrières om te gaan.

Werkwijze

In het eerste projectjaar is een literatuuronderzoek gedaan naar barrières in beleidsprocessen. Ook is een inventarisatie gemaakt van de mogelijke barrières die in de wetenschappelijke literatuur over klimaatadaptatie zijn gevonden. Bestaande semiwetenschappelijke bronnen zijn ook meegenomen in de inventarisatie. Op basis hiervan is een analytisch raamwerk ontworpen om de barrières in governance processen te benoemen en analyseren.

Gedurende het eerste en tweede jaar zijn interviews gehouden met wetenschappers en beleidsmakers in Nederlands en het Verenigd Koninkrijk die betrokken zijn bij klimaatadaptatieprojecten. De inventarisatie uit de literatuur en de interviews zijn gebruikt om in het tweede en derde jaar een vragenlijst te ontwerpen en implementeren. Doel van de vragenlijst is inzichtelijk te krijgen wat wetenschappers, beleidsmakers en private partijen die betrokken zijn bij het proces van klimaatadaptatie als belangrijkste barrières ervaren. Daarnaast is in het derde jaar een casus gestart om het analytische raamwerk te toetsen en te verbeteren. Als onderzoeksmethode is ‘explaining outcome process tracing’ gekozen.

In de laatste fasen van het onderzoek worden de resultaten uit de literatuurreview, interviews, vragenlijsten en casus samengevoegd om het analytisch raamwerk verder te ontwikkelen.