Project

Graadmeter waterkwaliteit

Doel van het project is een verkenning/haalbaarheidsstudie naar een gemeenschappelijke maatlat voor zowel de terrestrische natuur als voor de aquatische natuur om behoud en ontwikkeling van (inter)nationale natuurwaarden in samenhang te kunnen monitoren op nationale en provinciale schaal.

Voor het beoordelen van de toestand en kwaliteit van de terrestrische natuur worden andere methodieken toegepast dan voor de aquatische natuur. Voor de terrestrische natuur wordt de graadmeter Natuurwaarde toegepast en voor de (uitsluitend) aquatische natuur wordt de systematiek van de KRW aangehouden. Beide methodieken vertonen overeenkomsten, maar ook een aantal belangrijke verschillen. Hierdoor is er geen zuivere vergelijking mogelijk tussen beide graadmeters en is het onduidelijk hoe dit doorwerkt in het eindresultaat (beoordeling).

Doel van het project is een verkenning/haalbaarheidsstudie naar de ontwikkeling van een maatlat voor de terrestrische natuur en een maatlat voor de aquatische natuur die consistent en vergelijkbaar met elkaar zijn, teneinde behoud en ontwikkeling van (inter)nationale natuurwaarden in samenhang te kunnen monitoren op nationale en provinciale schaal. Uiteindelijk moet dit bijdragen aan graadmeters die gebruikt kunnen worden voor de beoordeling van de biodiversiteit in Nederland. De afstemming van de aquatische graadmeter met de terrestrische graadmeter is daar een belangrijk onderdeel van.

Het projectplan bestaat uit twee onderdelen. In het eerst onderdeel worden de verschillen en overeenkomsten tussen de graadmeter Natuurwaarde en de graadmeter EKR op een rijtje gezet en welke uitgangspunten gehanteerd zijn. Voor beide graadmeters worden ook een aantal rekenvoorbeelden uitgewerkt om inzicht te krijgen hoe de beoordeling voor de terrestrische natuur (methodiek graadmeter Natuurwaarde) en de aquatische natuur (methodiek KRW-maatlat) tot stand komt.

In het tweede onderdeel wordt een workshop georganiseerd met experts om een beeld te krijgen van de kansen en knelpunten voor de (verdere) ontwikkeling van een maatlat voor de terrestrische en\of aquatische natuur die consistent en vergelijkbaar met elkaar zijn. Vervolgens wordt op basis van onderdeel 1 en de workshop een plan van aanpak met vervolgstappen opgesteld.

De resultaten van het project worden vastgelegd in een WOt-technical report.

Publicaties