Project

Grasland als onderdeel van nieuwe GLB (2013-2020)

Het gebruik van geo-informatie in de landbouw kent een stormachtige ontwikkeling. Het Europese landbouwbeleid voerde in 1992 al bij wet in dat het gebruik van kaartmateriaal en aardobservatie hulpmiddelen zijn bij het vastleggen en controleren van de claims van boeren op de Europese inkomenssteun. Sinds 2005 heeft elk lidstaat verplicht een digitale geografische perceelsregistratie (GIS) waarin alle in het landelijke gebied voor subsidie in aanmerking komende percelen zijn vastgelegd. Inmiddels heeft dit in een groot aantal EU lidstaten geleid tot een volledig digitaal toegankelijk register van landbouwgrond waarin de actuele staat van het landgebruik jaarlijks wordt bijgehouden. Deze referentielaag dient ter ondersteuning van de aanvragen van de boeren voor Europese landbouwsubsidies en voor het controleren van deze aanvragen. Met het nieuwe GLB in aantocht is er een grote implementatieopgave die leidt tot tal van kennisvragen van DR. In dit nieuwe GLB lijkt er een nog belangrijkere rol te zijn weggelegd voor het Land Parcel Identification System (LPIS) dan nu al het geval is. Een goede en effectieve handhaving, waarin het perceelsregister een centrale rol speelt, draagt bij aan het realiseren van het beleid en aan het verkrijgen van draagvlak in de sector.