Project

Groen BNP

Er is weinig samenhangende kennis over de relatie tussen natuurlijk kapitaal en BBP. Inuïtief is natuur een belangrijke randvoorwaarde voor economische groei, maar een systematische inschatting van het belang van natuur voor de economie is nog nauwelijks gegeven.

Doelstelling

De doelstelling van het project kan als volgt worden omschreven:

Het ontwikkelen van een methodologie om het belang van natuurlijk kapitaal voor de Nederlandse economie te kwantificeren. Voor een aantal sectoren is deze methodologie toegepast, namelijk waterleidingsector, recreatiesector, en basischemie. Hierbij worden de verschillende functies van natuurlijk kapitaal onderscheiden en het belang daarvan voor de economische sectoren aangegeven.

Werkwijze

Het project is van start gegaan in overleg met het ministerie van EL&I, DG natuur en regio. In het begin van het project zjin interviews gehouden met belanghebbenden van verschillende organisaties, te weten het ministerie van Financien, het ministerie van I&M, het CBS en PBL. In de loop van het proces hebben de stafdirectie Algemene Economische Politiek van EL&I, het ministerie van I&M en het CBS zich aangesloten bij het regulier overleg over de voortgang van het project.

Gedurende het project is gewerkt aan het ontwikkelen van een methodologie en aan het uitwerken van deze methodologie voor drie case studies, te weten: waterleidingsector, recreatiesector en basischemie. Ook is een beperkte analyse voor de samenhang tussen natuurlijk kapitaal en de Nederlandse economie uitgevoerd. Eind 2012 is in overleg met de begeleidingsgroep gesproken over vervolgwerkzaamheden, die direct aansluiten bij SEEA (System of Environmental and Economic Accounts) en in samenwerking met CBS zullen worden uitgevoerd in 2013.

Resultaten

Begin 2013 wordt een LEI rapport gepubliceerd (2013-008 - voor specificatie: zie 'Producten / deliverables'). Gedurende het project heeft regelmatig (8x) overleg plaatsgevonden met het ministerie van EL&I. Veelal waren daarbij ook medewerkers van I&M en CBS aanwezig.

Doorwerking van het project vindt plaats in 2013. Dan wordt namelijk in overleg met het ministerie van I&M en het CBS - mede op basis van de inizchten die onderhavig project hebben opgeleverd - ingezet op een uitwerking en toepassing van SEEA (System of Environmental and Economic Accounts). M.a.w., dan wordt gekeken naar hoe natuurlijk kapitaal en ecoysteemdiensten op een systematische manier gekoppeld kunnen worden aan de gangbare Nationale Rekeningen. Uitkomsten van het project zijn ook van belang voor lopend TEEB-onderzoek. Daar zullen de inzichten ook in doorwerken.

Het project ondersteunt de Brief van de Staatssecretaris van EL&I aan de Tweede Kamer (5 juli 2012, 26407, nr. 63) waarin inzicht toegezegd wordt hoe het natuurlijk kapitaal in Nederland er voor staat en wat de samenhang met het BBP is.

Publicaties