Project

Groen en weer fit

Dit project heeft als doel een 'groene' behandelmethode op te zetten in samenwerking met twee fysiotherapiepraktijken en zorgverzekeraar Menzis. Het onderzoek dient als pilot om het nut van groen in de werkpraktijk van de paramedische sector aan te tonen.

De laatste jaren zijn vanuit de omgevingspsychologie steeds meer aanwijzingen dat een groene en natuurlijke omgeving een positieve uitwerking heeft op de gezondheid van mensen.

Mensen die wonen in een gezonde omgeving, voelen zich niet alleen gezonder. Ze melden zich volgens onderzoek ook minder bij huisartsen. Angststoornissen en gezondheidsproblemen als hoge bloeddruk, hartklachten, rug- en nekklachten, ademhalingsproblemen, darmstoornissen, migraine en duizeligheid doen zich minder vaak voor. Vanwege de stijgende zorgkosten wordt vanuit de zorgverzekeraars gezocht naar verkorting van behandelingen en naar preventie van ziekte. Menzis ziet met de relatie tussen groen en gezondheid een kans om zowel behandelverkorting als betere preventie te realiseren.

Uit eerder onderzoek blijkt dat er in het medische werkveld nog weinig gebruik wordt gemaakt van het stressreducerende effect van groen. Er worden wel bijvoorbeeld gezondheidsadviezen gegeven als ‘meer bewegen’, maar deze adviezen worden dan niet gecombineerd met het opnemen van een groene omgeving in de behandeling. Het project wil hiervoor een handreiking geven aan fysiotherapeuten, zodat het voor hen logisch wordt om groen en natuur op te nemen in de behandeling. Naar verwachting biedt de fysiotherapie veel praktische aanhaakmogelijkheden met groen in de werkpraktijk.

Aanpak en tijdspad

Om te onderzoeken hoe groen praktisch is in te passen binnen de fysiotherapie in bestaande behandelingen en beweegprogramma’s, kent het project de volgende aanpak:

  • het ontwikkelen van een theoretisch kader met een literatuurverkenning.
  • contacten leggen met de externe partijen: Alterra en Menzis gaan op zoek naar twee ondernemende fysiotherapiepraktijken. In het marktgestuurde zorgstelsel willen fysiotherapiepraktijken zichzelf steeds meer onderscheiden. Daarnaast wordt contact gezocht met de branchevereniging fysiotherapie: de KNGF. Deze partijen worden gebruikt als klankbord.
  • het ontwikkelen van een groen beweegprogramma of groene behandelmethode: in overleg met de fysiotherapeuten zal een geschikte patiëntengroep worden uitgekozen. De fysiotherapeut zal ervaring moeten hebben met deze patiëntengroep, zodat hij een vergelijking kan maken tussen ‘groen behandelen’ en ‘normaal behandelen’. Bij het opstellen van het programma levert Alterra van Wageningen UR haar groene expertise.
  • het uitvoeren en meten van resultaten. De twee fysiotherapeuten zullen het programma/de behandeling uitvoeren op bestaande patiënten. De resultaten van het groene programma worden uitgedrukt in criteria als hersteltijd, therapietrouw (en dus draagvlak bij de patient) en kosten.
  • het verspreiden van de resultaten via een artikel in een vakblad, via het netwerk van Menzis en via het blad van de KNGF.

Het projectteam van Alterra bestaat uit Titus Weijschedé en Agnes van den Berg. In een klankbordgroep nemen onder andere een vertegenwoordiger van Menzis en een gediplomeerd fysiotherapeut plaats. Het projectteam en de klankbordgroep zullen tijdens het project minimaal twee keer bij elkaar komen.

Resultaten

De beoogde output van dit project:

  • een innovatief paramedisch product in de vorm van een pilot. Dit kan een groen behandel- of beweegprogramma zijn voor een bepaalde patiëntengroep. 
  • een artikel in een paramedisch vakblad
  • het vergroten van de naamsbekendheid van groen binnen de (para)medische wereld
  • aanbevelingen voor vervolgonderzoek: gezien de korte doorlooptijd en het budget voor dit project zal het slechts haalbaar zijn om een pilot uit te werken. De pilot moet vervolgens worden uitgezet bij een bredere patiëntenpopulatie.