Project

Groen ondernemen veehouderij

Hoe zijn de maatschappelijk gewenste functies het beste te bundelen om zoveel mogelijk van deze functies via de markt te financieren? Via co-innovatie (met veehouders, agrarische natuurverenigingen, overheden en terreinbeherende organisaties) draagt het project bij aan groen ondernemerschap door veehouderij(ketens).

In 2011 is aan de hand van literatuuronderzoek en gesprekken consultatie van betrokkenen een visie op groen ondernemerschap in 2015-2025 ontwikkeld en zijn de behoeften aan kennisontwikkeling en verspreiding in kaart gebracht. Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar de rol die provincies daarin kunnen spelen. Verder is in 2011 gewerkt aan het ontwikkelen van het project ‘Wad- en vogels op het boerenland’, Verbinding Topsector Water, Innovaties rondom GLB, het ontwikkelen van nieuwe concepten en GPS en mestaanwending t.b.v. bedrijfsontwikkeling nabij Natura2000 gebieden. In 2012 is verder gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe concepten en het verbinden van veehouderij aan het Healty Ageing Netwerk Noord Nederland. In 2013 en 2014 vindt de afronding van de rapportage en een wetenschappelijke publicatie plaats.

Het resultaat zijn nieuwe concepten om natuur en landschapsbeheer te integreren in de bedrijfsvoering van moderne (grootschalige) veehouderijbedrijven.

Producten

  • Brochure Groen Ondernemen met Veehouderij (gereed)
  • Visiedocument 'Groen ondernemerschap in de Veehouderij (in afronding)
  • Wetenschappelijk artikel (gepland voor 2014)

Publicaties