Project

Groenblauwe Schakels

Voor landschapsdiensten zijn wel vragers en aanbieders, maar er bestaat geen functionerende markt. Daardoor worden er minder landschapsdiensten geleverd en van een lagere kwaliteit, dan waar de maatschappij behoefte aan heeft.

In dit project experimenteren we met het creeren van een markt voor landschapsdiensten door het bij elkaar brengen van vragers en aanbieders en het ondersteunen van landschapsontwerp met kennis.

In een deel van het Groene Hart wordt gebouwd aan een sociaal netwerk om het fysieke netwerk in het landschap te versterken, vanuit het uitgangspunt dat landschapsdiensten beter functioneren met een samenhangende groenblauwe dooradering. De drie agrarische natuurverenigingen van Gouwe Wiericke worden met ontwerpworkshops en kennis ondersteund in het samenstellen van een 'aanbod'. Hiermee oefenen ze voor de stelselwijziging van het agrarisch natuurbeheer. De vragers (provincie, waterschappen) worden ondersteund bij het formuleren van de vraag en het beoordelen van het aanbod. De ontwikkeling van het sociale netwerk, vanuit clusters van aangrenzende boeren tot idealiter een gebiedsdekkend netwerk, wordt gemonitord.

Voor de aanbieders en de vragers is het resultaat: afspraken over aanpassing van het landschap op de korte termijn en betaling, uitvoering van de eerste maatregelen, en procesafspraken voor het uitbreiden van het aanbod op de langere termijn. Alterra schrijft een wetenschappelijk artikel over de ontwikkelde concepten en het verloop van het proces.

Producten

  • Artikel voor peer-reviewed tijdschrift (Engelstalig)
  • Proces- en conceptbeschrijving
  • Ontwerprichtlijnen voor ecologische kwaliteit gebiedsoffertes
  • Gebiedscontracten
  • Pilot maatregelen in het veld
  • (bijdrage aan) GBDA tool

Plan van Aanpak Groenblauwe Schakels (PowerPoint, PDF)

Factsheet Groenblauwe Schakels (PDF)