Project

Groene Groei stimuleren

Grenzen aan de draagkracht van onze planeet zijn een belangrijk motief om groene groei te stimuleren. Doel van dit project is het ondersteunen van de groene groeistrategie, die eind 2012 door het ministerie van EZ is opgesteld.

Grenzen aan de draagkracht van onze planeet zijn een belangrijk motief om groene groei te stimuleren. Deze grenzen hangen samen met klimaat, biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen als water en zeker ook de beschikbaarheid van grondstoffen en mineralen. Een breed geaccepteerde definitie van groene groei (van OECD) is een economische groei die gepaard gaat met de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen en milieudiensten van de omgeving. De groene groeistrategie zet een stip aan de horizon voor groene groei. Daarbij wordt gestreefd naar een circulaire economie en een economie met forse vermindering van emissies. De komende decennia moeten materiaal- en energiekringlopen zoveel mogelijk gesloten worden, de ecologische footprint verkleind en een ‘no net loss’ van biodiversiteit gerealiseerd.

Doel van dit project is het ondersteunen van de visie rond groene groei. Het onderzoek richt zich op de volgende vragen: 

  • Welke innovaties zijn van belang?
  • Wat zijn de belangrijkste knelpunten in de bestaande plannen? Wat zijn belemmeringen (financieel, wet- en regelgeving) waarom de beoogde bijdrage aan de transitie nu nog niet op grote schaal wordt gerealiseerd?
  • Wat kan je specifiek van de overheid verwachten? Wat is nodig om de casussen te kunnen opschalen? Aandacht voor consistentie overheidsbeleid, innovatie, slimme inzet marktprikkels.

Resultaten

  • Adviezen aan de opdrachtgever over groene groei en de Nederlandse economie.
  • Factsheets waarin bedrijven worden gepositioneerd naar product- en procesinnovaties en hun bijdrage aan groene groei. Daarbij wordt aangegeven welke stimulansen van de overheid (bijvoorbeeld door middel van dynamische regelgeving) deze bijdragen aan groene groei versterken. 
  • Twee discussiebijeenkomsten voor de betrokken bedrijven.

Aanpak

Het onderzoek verkent mogelijkheden voor groene groei in Nederlandse economie en is vooral gericht op beleidsconsistentie, slimme inzet marktprikkels en milieu-innovaties in het bedrijfsleven. Er wordt voor drie deelprojecten concreet onderzoek uitgevoerd.