Project

Groene indicatoren voor bedrijven

Bedrijven besteden op verschillende manieren aandacht aan ‘groene’ onderwerpen; van lokale sponsoring tot internationale allianties met ngo’s. Bedrijven geven verscheidende motivaties om aandacht te besteden aan onderwerpen als biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Voorbeelden zijn imago, kostenbesparing, klanttevredenheid, risicobeperking en een verbeterde relatie met stakeholders. Bedrijven blijken behoefte hebben aan indicatoren en instrumenten waarmee zorg voor ‘groen’ te meten en monitoren valt. Dat geeft hen de mogelijkheid eisen te stellen aan ketenpartners en te communiceren met de consument.  Abstracte begrippen als ecosysteemdiensten, biodiversiteit, natuur en landschap moeten worden vertaald naar indicatoren waarmee impact en prestatie te meten, monitoren en communiceren zijn.

Er is inmiddels een beleidsdiscours over de rol van bedrijven bij de bescherming van biodiversiteit. Er worden diverse redenen genoemd waarom dit onderwerp voor bedrijven van belang is. Er zijn diverse instrumenten ontwikkeld waarmee bedrijven hun impact op biodiversiteit inzichtelijk kunnen maken.

In de praktijk zijn bedrijven echter nog maar beperkt aan de slag met dit thema. Bedrijven worstelen bijvoorbeeld nog met concepten als biodiversiteit en ecosysteemdiensten. Ook staat hen nog niet helder voor ogen waarom zij hierbij een rol moeten spelen. Daarom kunnen we stellen dat sprake is van verschillen van opvatting tussen het beleidsdiscours en het bedrijfsdiscours.

Dit onderzoek heeft tot doel inzichtelijk te maken welke kansen en knelpunten bedrijven ervaren om een -maatschappelijk gewenste - rol te spelen in de bescherming van natuur en biodiversiteit.

Resultaten 2012

In 2012 is een conceptartikel gemaakt. De resultaten uit 2012 worden gecombineerd met het vervolgonderzoek in 2013 en beschikbaar gemaakt in de vorm van een leaflet.

Beoogde eindresultaten

Inzicht in de kansen en knelpunten voor bedrijven om een  rol te spelen in de bescherming van natuur en biodiversiteit.

De resultaten worden aangeboden aan een internationaal wetenschappelijk tijdschrift. Er wordt nog nagedacht over een vorm van publiceren die het beste aansluit bij beleidsmakers en bedrijven.

Werkwijze

Stap 1

Literatuuronderzoek om inzicht te krijgen op het beleidsdiscours aangaande bedrijven en biodiversiteit/ecosysteemdiensten en de instrumenten die gebruikt worden om de impact van bedrijven inzichtelijk te maken. De analyse uit deze stap is input voor stap 2.

Stap2
Een aantal interviews met stakeholders uit de agro-food sector over beleid, motivaties en relevante indicatoren en meetmethoden. Daarbij kan gedacht worden aan bv. GRI (Global Reporting Initiative) of TEEB voor bedrijven. Het doel van deze stap is om het perspectief van de sector inzichtelijk te krijgen.

In beide eerste stappen gebruiken we een discoursanalyse waarbij gesprekken, gespreksverslagen en documenten geanalyseerd worden.

Stap 3
Evaluatie waarin de resultaten van beide stappen naast elkaar gelegd worden om inzichtelijk te krijgen waar knelpunten zitten in de realisatie van actieve participatie van de sector agrofood in de bescherming van biodiversiteit en ecosysteemdiensten en suggesties aanreiken waarmee discrepanties tussen beleid en praktijk opgelost kunnen worden.