Project

Groepshuisvesting konijnen / Welzijnsmonitor

In 2012 is de visie ‘Konijnen op Koers’ door de konijnensector en haar partners gepresenteerd. Ze geeft hierin aan dat ze zich wil ontwikkelen naar een internationaal onderscheidende konijnenhouderij waarin belangen van markt en maatschappij integraal opgenomen zijn. De grootste nadruk ligt op meerwaardecreatie en huisvesting in relatie tot dierenwelzijn en maatschappelijke acceptatie.

Doelstellingen project

De kern van de projectinvulling houdt in dat de eisen van dier en Dierenbescherming (eigenlijk: NGO’s Dier NL, B, evt D en EU) en de eisen en kansen uit de markt (regulier+) concreet gemaakt worden. Vervolgens wordt dit omgewerkt naar een technische invulling om getoetst te worden door enkele konijnenhouders (te bepalen bij beslismoment tussen fase I en II). Hierin wordt, o.a. gebruikmakend van de bouwstenen uit Konijnen op Koers, voor elke konijnenhouder een regulier+-systeem ingevuld. Deze worden vervolgens elk op microschaal (1-enkele hokken, enkele voedsters) bij de betreffende ondernemer op pragmatische wijze uitgeprobeerd.

Aanpak en tijdspad

Fase Ia:  Activiteiten:

 • Dierwetenschappers formuleren de criteria waarop diervriendelijke systemen getoetst kunnen worden qua dierenwelzijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het al beschikbare Programma van Eisen uit KoK. De criteria worden per email getoetst aan buitenlandse collega’s en dier- NGO’s .Met dierenbeschermingsorganisaties (NL en internationaal) wordt besproken welk type criteria (performance of design) de voorkeur heeft. Het eindproduct is een getoetste lijst criteria, zo mogelijk in de vorm van een toegankelijke checklist
 • Op basis van de behoeften van konijnen en de prioritering daarbinnen (qua belang en qua tekorten) wordt met de Dierenbescherming onderzocht wat de criteria zijn voor 1 ster (verbeterd regulier), 2 sterren (sterk verbeterd) en 3 sterren (natuurlijk en/of dier-ideaal a la Biologisch / Rondeel). De bestaande eisen voor Beter Leven 1 ster worden hierbij getoetst en onderzocht wordt of de criteria bijgesteld kunnen / moeten worden

Tijdsplanning: medio mei 2013 op hoofdlijnen afgerond 

Fase Ib Activiteiten:

 • Met Vogely wordt scherper in kaart gebracht wat een regulier+-konijn (1*-Beter Leven) qua specificaties voor hen inhoudt / in moet houden. Is dat alleen de BL-kwalificatie van Dierenbescherming, of zit er meer aan qua product- en proceskwalificaties.

Fase Ic Activiteiten:

 • Zodra de eerste indruk van de resultaten van Ia (dier) en Ib (markt) concreet is, wordt met de sector verkend welke initiatieven e ambities qua houderijverbetering er al zijn en welke dier- gerelateerde kennisvragen er leven. Hiervoor ligt al vrij veel materiaal uit recente jaren. Op dit moment wordt vooral gedacht aan zaken als schuil- en vluchtgelegenheid en creëren van functiegebieden. De wensen uit de markt of eisen qua Beter Leven erkenning kunnen deze vragen nog aanscherpen of bijsturen. In samensprak met de sector wordt het onderzoek in Fase II aangepast / nader ingevuld en concreet aan de begeleidingscommissie (klankbordcommissie) aangeboden. Een wezenlijke vraag hierbij is of er toegewerkt kan worden naar één showcase- invulling, of dat er breder geëxperimenteerd moet worden bij betrokken ondernemers.

Planning: eind mei 2013

Fase IIa Activiteiten:

Met de ondernemers die mogelijk gaan fungeren als showcase bedrijf wordt gezamenlijk onderzocht hoe de showcase ingevuld zou kunnen worden, zij worden eventueel bijgestaan door henzelf uitgekozen adviseurs. De resultaten van Fase I vormen input, zodat met de invulling van de showcase tegemoet gekomen wordt aan eisen van de markt en maatschappij.

Tijdsplanning: Mei-augustus

Fase IIb Activiteiten:

 • De resultaten van fase IIa worden met de konijnenhouders en technisch deskundigen vertaald in realiseerbare hokontwerpen.
 • De hokontwerpen worden getoetst aan markt en maatschappij (concreet bij Vogely BV en Dierenbescherming)
 • De hokontwerpen worden bijgesteld nav de toetsing, dit onder begeleiding van technisch deskundigen
 • Een definitief plan voor monitoring per ondernemer wordt opgesteld (betreft zowel observaties als telefonische interviews van de ondernemer over zijn  ervaringen door WLR onderzoekers)
 • De showcases worden gerealiseerd bij de betrokken ondernemer en bevolkt.
 • De showcases worden gemonitord door WLR onderzoekers
 • WLR onderzoekers leggen hun bevindingen vast in een interne notitie (vooralsnog enkel ter inzage voor betrokken ondernemers en financiers)

Resultaten

Gewenste producten:

 • Checklist welzijnsbeoordeling en memo dier/houderijcriteria voor Beter Leven- afwegingen konijn (de laatste evt vertrouwelijk)
 • Memo / rapportage ‘eisen uit de markt voor meerwaardekonijn’
 • Beslisdocument voor begeleidingscommissie hoe het project verder in te vullen
 • Een aantal ontwerpvarianten en een proefopzet om verbeteringen aan de combinatie Park-Welzijnshokken te evalueren (bijvoorbeeld toetsing van het systeem met enkele verrijkingsvarianten ten opzichte van dit systeem zonder verrijkingsvariant)
 • Hokontwerpen, Monitoringsplan en Interne notitie van bevindingen showcases