Project

Grondwaterstandsinformatie (fase 2)

Grondwaterstanden en stijghoogten worden in Nederland in meer dan 20.000 filters gemeten. De discussie over de kwaliteit ervan heeft er echter toe geleid dat deze grondwaterstandsinformatie momenteel wordt onderbenut. Wat betreft verdroging in natuurterreinen ontbreekt het daardoor sinds 2004 aan een landelijk beeld van de trendmatige verandering van het areaal verdroogde natuur. Provinciale meetnetten die gericht zijn op arealen verdroogde natuur en de grondwaterstandsdiepte in gebieden met grondwaterafhankelijke natuur verschillen in opzet en doel, waardoor opschaling naar een landelijk beeld niet triviaal is.

Daarom is een onafhankelijke, objectieve en nauwkeurige beoordeling nodig van de kwaliteit van informatie over de freatische grondwaterstand. Onafhankelijk betekent de beoordeling van grondwaterstandsinformatie losstaat van de totstandkoming ervan. Dit impliceert dat de validatiedata niet zijn gebruikt bij de totstandkoming van de producten die worden beoordeeld. Objectief betekent dat het kwaliteitsoordeel niet afhangt van veronderstellingen waarvan de geldigheid moeilijk kan worden geverifieerd.

Validatie van de kwaliteit van producten, in dit geval producten die informatie over de grondwaterstand bieden, kan niet los worden gezien van het doel waarvoor de producten wordt gebruikt. Alvorens te kunnen beoordelen of de kwaliteit van grondwaterstandsinformatie voldoende is om te gebruiken in het anti-verdrogingsbeleid moet worden vastgesteld voor welke doeleinden deze informatie wordt toegepast (bijvoorbeeld vaststellen trends, toetsen of ingrepen effect hebben, etc.) en op welke wijze de gegevens hierover zijn verzameld en geanalyseerd.

Dit project is/wordt uitgevoerd in 3 fasen.

  1. In fase 1 (2015) is, met  een probleemverkenning uitgevoerd en is geïnventariseerd welke informatie reeds beschikbaar is. Dit is gedaan door middel van een literatuurstudie en het raadplegen van de twaalf provinciale meetnetbeheerder (Knotters en Hoogland, 2015).
  2. In 2016 (Fase 2) zijn diverse potentiele locaties in Nederland gescreend op geschiktheid als meetlocatie. Na diverse gesprekken is gekozen voor de meetlocatie natuurgebied het Boetelerveld (ca 170 ha, nabij Raalte, Salland, Overijssel). In overleg met de terreinbeheerder is binnen dit gebied via loting een 10-tal peilbuislocaties ingericht, waarbij op elke locatie 2 tot 3 peilbuizen (verschillend in lengte; afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid) zijn geplaatst. De peilbuizen zijn voorzien van automatische grondwaterstandsmeters. Sinds het voorjaar 2016 worden hierin 4 maal daags de grondwaterstanden geregistreerd.
  3. De metingen zullen doorlopen tot het voorjaar 2017 (Fase 3), waarna deze zullen worden geanalyseerd, geëvalueerd, en gerapporteerd.

Publicaties