Project

H300 Een sterk gewas met minder gas in de 2SaveEnergy Kas

De ervaringen met de 2SaveEnergy kas met tomaat in 2015 en komkommer in 2016 hebben laten zien dat in deze kas een energieverbruik van minder dan de helft als de gangbare praktijk, met een kleine inzet van zuivere CO2, zeer goede producties bereikt kunnen worden. Dat laat onverlet dat ondanks deze lage verbruiken met dit teeltsysteem wel een grote bijdrage aan de doelen van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2017 kan worden geleverd. De ambitie in de in 2020 nieuw te bouwen kassen wordt op economisch rendabele wijze netto klimaatneutraal geproduceerd, dus netto zonder de inzet van fossiele energie, is echter nog zeker nog niet bereikt.

De ervaringen in eerdere jaren met tomaat en komkommer in de 2SaveEnergy kas hebben laten zien dat in deze kas een zeer goede productie bereikt kan worden met een energieverbruik van minder dan de helft dan de gangbare praktijk en met een kleine inzet van zuivere CO2.

Met dit teeltsysteem kan een grote bijdrage aan de doelen van de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw 2014-2017 worden geleverd. De ambitie is om in nieuw te bouwen kassen op economisch rendabele wijze netto klimaatneutraal te produceren (netto zonder de inzet van fossiele energie). Dit is echter nog toekomstmuziek.

Doorontwikkeling: energieverbruik naar 10m3/m2

De doelstelling van dit project is de doorontwikkeling van een energiezuinig kas- en teeltconcept voor tomaat, om het absolute energiegebruik van een jaarrondteelt tomaat richting de 10 m3/m2 te brengen. Daarvoor is de kas aangepast op de volgende punten:

  • De isolatiegraad van de kas is in de nacht verder verhoogd door het installeren van een dubbel gealuminiseerd scherm om het absolute energiegebruik in de nacht te verlagen. Dit zal ook voor een demping van de piekmomenten in het gebruik zorgen.
  • Voor de dag is er een extra scherminstallatie met een transparant energiedoek ge├»nstalleerd.
  • Integratie van een warmtepomp in het ontvochtigingssysteem zal naast de voelbare warmte ook het latente warmteverlies gaan beperken en daarmee een belangrijke bijdrage aan de verlaging van het absolute energiegebruik leveren. Tevens is hierdoor de ontvochtigingszekerheid gewaarborgd. Er wordt naar gestreeft niet meer warmte te oogsten dan noodzakelijk voor het bereiken/handhaven van de gewenste kasluchttemperatuur.

Door aanpassing van het klimaatmanagement wordt gestreefd de gewenste temperaturen te bereiken zonder warmte af te luchten. Tools in de klimaatregeling, gewastemperatuur en dauwpunts-temperatuurbepaling, zullen het mogelijk moeten maken dichter op de vochtgrens te kunnen sturen.

Tomaat als doelgewas

Als gewas is tomaat gekozen, dat in een jaarrondteelt in de 2SaveEnergy kas wordt geteeld. Hierbij staat voorop: een gezonde energiezuinige teelt, gebaseerd op de principes van Het Nieuwe Telen.

Besparing op het warmtegebruik

Met al deze maatregelen moet het mogelijk zijn 65% besparing op het warmteverbruik te bereiken bij onbelichte teelten (referentie: de gangbare tuinbouwpraktijk tomaat/glasgroenten) bij een gelijke productie en gewaskwaliteit.

Publicaties