Project

HD3437 Verwerving en inrichting van EHS en RODS

In het bestuursakkoord Natuur is t.a.v. de afrekening van het ILG afgesproken dat afgerekend wordt volgens de methodiek van daadwerkelijk geleverde prestaties tegen een reëel normkostenniveau. Het budget gaat hierbij uit van de werkelijke bestedingen. De gevraagde kostenanalyse is bedoeld om te beoordelen of sprake is van een reëel normkostenniveau.

Doelstelling

De hoofdvraag is of er in de ILG periode (2007-2010) reële prijzen zijn betaald voor de verwerving en inrichting van gronden voor EHS en RODS. Voor de afronding van het ILG hebben rijk en provincies behoefte aan een onafhankelijke analyse waarin wordt onderbouwd en verklaard of de in PEIL vermelde bedragen (€) in aanvaardbare verhouding staan tot de in PEIL gerapporteerde prestaties (ha).

Op basis van het rapport moet de staatssecretaris op zowel landelijk als provinciaal niveau kunnen beoordelen of de gerealiseerde kosten worden onderbouwd en verklaard ten opzichte van marktconforme kaders. De in de ILG bestuursovereenkomsten opgenomen normkosten worden bij de analyse betrokken in het besef dat deze formele kaders gedateerd zijn (2005/2006). Marktconforme kaders zijn gebaseerd op actuele grondprijsrapportages over grondverwerving en een actuele kostenanalyse van inrichtingswerken.

Werkwijze

Voor dit rapport heeft DLG de activiteiten voor de verwerving en inrichting in opdracht van de provincies beschreven en de kosten ervan verklaard. De keuze om als basis informatie de DLG administratie te benutten, is ingegeven doordat hier naar verwachting van het ministerie van EZ, provincies en DLG een substantiële, goed toegankelijke en snel benaderbare bron van informatie ligt over de transacties in de periode 2007-2010. Met de DLG-activiteiten is gemiddeld ongeveer 80% van de totale ILG-uitgaven voor de EHS en RodS gemoeid. Het aandeel van DLG bij de verwerving ligt zelfs nog wat hoger. Benutting van deze bron is, door de korte tijdsduur van en beperkte capaciteit voor dit onderzoek, de best haalbare en acceptabele mogelijkheid om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.verklaring voor eventuele afwijkingen buiten de vastgestelde bandbreedte.

Resultaten

Het rapport beschrijft hoe de provincies in de ILG-periode 2007-2010  grond hebben verworven en ingericht voor het realiseren van EHS en RodS. De gerealiseerde uitgaven worden beoordeeld op marktconformiteit. Het gaat hierbij om verwervingskosten en inrichtingskosten per ha, waarbij op hoofdlijnen inzicht wordt gegeven in de verschillen tussen de provincies.

Publicaties