Project

HD3537_Rapportage t.b.v. EU verplichting LULUCF artikel 10

In het kader van artikel 10 van EU Besluit 529/2013/EU van 21/05/2013 omtrent boekhoudregels voor broeikasgasemissies uit landgebruik en bosbouw (LULUCF), moeten EU Lidstaten informatie geven over huidige en toekomstige activiteiten om emissies door LULUCF te beperken of te verminderen en om verwijderingen door LULUCF te handhaven of te vergroten.

Voor verdere ontwikkeling van toekomstig klimaatbeleid heeft de EU in Besluit 529/2013/EU van 21 mei 2013 boekhoudregels vastgesteld voor emissies (naar de atmosfeer) en verwijderingen (uit de atmosfeer) van broeikasgassen door land gebruik, land-gebruiksverandering en bosbouw (Land Use, Land-Use Change and Forestry - LULUCF). In het kader van artikel 10 van dit besluit moeten EU Lidstaten aan het begin van de boekhoutperiode (1 januari 2013 t/m 31 december 2020) informatie geven over huidige en toekomstige acties om emissies door LULUCF te beperken of te verminderen en om verwijderingen door LULUCF te handhaven of te vergroten.

Het gaat om ten minste de volgende gegevens:

  • een omschrijving van vroegere en (waar mogelijk) historische trends van emissies en verwijderingen,
  • ramingen voor emissie en verwijderingen voor de boekhoudperiode van 1 januari 2013 t/m 31 december 2020;
  • een analyse van het potentieel om emissies te beperken of te verminderen en verwijderingen te handhaven of te vergroten;
  • een lijst van de met inachtneming van nationale omstandigheden meest passende maatregelen;
  • bestaand en gepland beleid ter uitvoering van deze maatregelen, met inbegrip van een kwantitatieve of kwalitatieve omschrijving van de verwachte gevolgen van die maatregelen voor emissies en verwijderingen.
  • indicatieve tijdschema's voor het aannemen en uitvoeren van de genoemde maatregelen.

Alterra zal op basis van de EU richtlijnen hiervoor een notitie met een uitwerking van deze gegevens voorbereiden. Hierbij wordt deels geput uit de huidige rapportage voor broeikasgasemissies uit LULUCF voor de UNFCCC klimaatconventie en het Kyoto protocol met additionele berekeningen voor beheerd gras- en bouwland en wordt aangevuld met informatie over bestaand en gepland beleid in samenwerking met betrokken ambtenaren bij ministerie van EZ en de RVO.

De uiteindelijke rapportage voor dit artikel 10 zal onderdeel zijn van de Nederlandse Low Carbon strategie die in januari 2015 aan de EU gerapporteerd dient te worden.

Publicaties