Project

HNT Chrysant

Vochtproblemen spelen bij Chrysant ook midden in de winter, terwijl er juist dan veel warmte de kas ingaat. Daarnaast wordt er bij Chrysant zowel verduisterd als belicht. Er is bij Chrysant dus relatief veel energie te besparen

Doelstellingen project

 • Technische doelstelling
  Een breed gedragen opzet voor een energiezuinige chrysantenteelt met verhoging van de teeltzekerheid. De opzet geeft een definitie en een oplossingsrichting voor de meest kritische momenten op een chrysantenbedrijf.
 • Energie doelstelling
  Door deze opzet moet het warmtegebruik met minstens 9 m3/m2.jaar (ongeveer 30%) kunnen worden verminderd. De 30% besparing op warmte zal vooral basislast betreffen. 30% besparing op ketelgas levert de teler jaarlijks 2 à 3 €/m2 op. Daar komt bij dat het kunnen leveren van Botrytis-vrije bloemen ook veel waard is voor de afzet. De in dit project gegenereerde kennis zal bovendien ook bijdragen aan een voorbereiding op het WKK-loze tijdperk.
 • Nevendoelstelling
  De kennis moet ook toepasbaar zijn voor andere belichte en geschermde teelten.

Aanpak en tijdspad

 1. Workshop door Wageningen UR om de lessen uit het parapluplan en met name de kennis rond Matricaria, alsmede de ervaring met rookproeven vanuit DLV door te vertalen naar een brede aanpak in de chrysantenteelt. Hierbij worden de eisen vastgesteld waar een klimaatsysteem voor de chrysantenteelt onder verschillende omstandigheden moet voldoen. DLV Plant en LTO groeiservice nemen deel aan deze workshop.
 2. Vier oriënterende rookproeven door Wageningen UR en DLV waarbij samen met de ondernemer en Vostermans met verschillende ventilatoren en ventilatorstanden gekeken wordt welke configuratie de beste luchtuitwisseling onderin het gewas oplevert.
 3. Twee geselecteerde oplossingsrichtingen worden op een praktijkbedrijf geïnstalleerd en getest en vergeleken met de referentie. Er wordt door Wageningen UR op een chrysantenbedrijf in de winterperiode (september t/m december) een continu meetnet (twee meetpalen, meetboxen en Kipp solarimeter voor de nettostraling) aangelegd; de pyrgeometer kan dan achterwege blijven. Hiermee worden de klimaateffecten van de ingrepen in beeld gebracht, zodat toetsing van de strategieën kan worden uitgevoerd. DLV voert gedurende een periode van drie weken metingen uit aan luchtbeweging met akoestische meetboxen. Gewaswaarnemingen en een uitgebreid meetnet geven het microklimaat, het energieverbruik en de gewaseffecten weer gedurende de periode oktober tot en met december. De inzet van belichting en dan met name de effecten ervan op RV en planttemperatuur zijn ook onderdeel van de proef. Daartoe worden in de workshop ideeën gegenereerd die in de proef tot sub-behandelingen kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld langzaam op en afbouwen van het belichtingsniveau, bodemisolatie en watergift. In de proef zullen in ieder geval de temperaturen en de vochtigheidsgraad van de bodem en de RV van de onderste gewaszone worden gemeten om de effecten van ingrepen te kunnen beoordelen.

Resultaten

Rapportage over het proces via www.energiek2020.nu. De opdrachtgevers ontvangen een eindrapport over proces en inhoudelijke aspecten van de bereikte resultaten.

Publicaties