Project

Habitatbanking

Er is in Nederland behoefte om zowel verplichte en vrijwillige natuurcompensatie beter te laten verlopen en op te schalen en er is potentie aanwezig bij particulieren en bedrijven die in natuur willen investeren. De ontwikkeling van Habitatbanking zou hierbij kunnen helpen. Er lopen diverse trajecten in Nederland waarbij er plannen zijn om nieuwe natuur te realiseren of waar men al bezig is om nieuwe natuur te realiseren. Ook zijn er grondeigenaren die grondposities hebben waar ze iets mee willen. De vraag is vooral: kunnen we binnen zon traject experimenteel aan de gang met een vorm/vormen van Habitatbanking? En zo ja, hoe kan dit worden vormgegeven, en waar beginnen we?  

Habitatbanking is een ontwikkeling die een rol kan spelen bij het meer betrekken van private partijen en privaat geld bij natuur, vooral omdat het vanuit het perspectief van bedrijven kan worden opgezet. Habitatbanking op vrijwillige basis speelt in op een soms actuele, maar vooral latente wens van bedrijven en particulieren om vrijwillig in natuur te investeren, en gaat dus over vormen van compensatie waarbij een evenredige tegenprestatie voor de investering wordt verwacht, terwijl de grootte van die investering niet noodzakelijkerwijs evenredig is aan een werkelijk of gedacht negatief effect.

Onderzoek naar habitatbanking in Nederland heeft zich vooral gericht op hoe dit te organiseren en wat voor systematiek voor het berekenen van credits kan worden gebruikt. Er is echter nog geen praktijkervaring.

Er behoefte aan pilots waarbij groepen particulieren, bedrijven en grondeigenaren ervaring kunnen opdoen met vrijwillige habitatbanking. Er is een aantal ontwikkelingen dat zich wellicht leent voor een pilot. Een daarvan betreft de ontwikkeling in de Raamvallei. In dit project wordt gekeken of Habitatbanking mogelijkheden biedt voor versterking van de ontwikkeling in de raamvallei en zo ja, hoe dit georganiseerd kan worden.

Publicaties