Project

Habitatkaarten Natura 2000

Definitieve habitatkaarten worden opgesteld voor ale Natura-2000 gebieden zodat er goede beheerplannen gemaakt kunnen worden.

Doelstelling

Voor de Natura 2000-beheerplannen is het noodzakelijk om een goede nulsituatie te hebben van het voorkomen van de habitattypen in de Natura 2000-gebieden. Diverse bevoegde gezagen zijn op dit moment werkzaam om habitatkaarten op te stellen (o.a. verschillende provincies, Staatsbosbeheer/DLG en Rijkswaterstaat). Eind 2007 is door het ministerie van LNV een project opgestart om de leemtes in de karteringen van Natura 2000-gebieden ("witte gebieden") in te vullen en tevens het karteren door de verschillende organisaties te coördineren.

Doel van het project Habitatkartering IV is om alle habitatkaarten van Natura 2000-gebieden definitief vastgesteld te krijgen en opgeslagen te hebben in een GIS-database bij het ministerie van EL&I.

Werkwijze

De werkzaamheden betroffen:
  • Controle en afronding concept-habitatkaarten.   
  • Omzetten van alle kaarten in een GIS-format.
  • Rapportage met methodiekbeschrijving per kaart.

Resultaat

In 2012 heeft de nadruk gelegen bij het op orde krijgen van de SBB-karteringen en de RWS-karteringen. Het op orde maken van de structuur van de GIS-bestanden (incl. metadata), in een vorm die EZ wil hebben voor de zogenaamde ‘landelijke bibliotheek’ van habitatkaarten, is voor een groot deel van de kaarten gebeurd. Er is echter nog niet bekeken of de bestanden ook INSPIRE-proof zijn.