Project

Handboek Hermeanderen

In dit project zal het eerder opgestarte handboek geomorfologisch beekherstel worden voltooid. In het handboek zal ook aandacht worden besteed aan de relatie met vegetatieontwikkeling, landschapsontwikkeling en ruimtelijke ordening. Natuurlijke geomorfologische beekprocessen zijn de motor voor duurzaam herstel van dynamische natte natuur.

Doelstelling

Het doel van dit project is om met behulp van het handboek een bijdrage te leveren aan het herstel van natte natuur in beekdalen volgens de beleidsdoelstellingen van ministerie van Economische Zaken. In het handboek geomorfologisch beekherstel zal aandacht worden besteed aan de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoeveel ruimte hebben we nodig voor hermeandering?
  • Hoe gevoelig is het ontwerp voor veranderende afvoeren?
  • Welke vuistregels met betrekking tot de aanleg en kenmerken van beekprofielen kunnen geformuleerd worden?
  • Hoe moet monitoring van beekherstelprojecten onder andere in relatie tot vegetatieontwikkeling en dynamiek, vormgegeven worden?
  • Welke vuistregels met betrekking tot het beheer van herstelde beken kunnen worden gegeven?

Werkwijze

Om tot een handboek te komen wordt eerst bestaand materiaal geïnventariseerd en geselecteerd. Na een review binnen het kernteam van de Community of Practice (CoP) Hermeandering zal het handboek beschikbaar worden gemaakt.

Resultaten

Het resultaat van dit project is een handboek Hermeandering. Het  handboek wordt ontsloten via de wiki-website over beekherstel van de CoP Hermeandering. De opgedane kennis zal ook ontsloten worden via de nieuwsbrief en via presentaties op een velddag.