Project

Handelingsperspectief groen in de stad

Groen in de stad draagt bij aan verschillende doelen: het verhoogt onder andere het welbevinden van mensen, het vermindert de overlast van extreme neerslag, het kan hittestress verminderen en daarmee bijdragen aan klimaatadaptatie van steden. In enkele gemeenten worden particuliere initiatieven op dit gebied al gestimuleerd, onder andere via Operatie Steenbreek (waar stenen uit tuinen worden omgeruild voor groen) en groene daken, sommige woningcorporaties ontwikkelen groene wijken (bijvoorbeeld Eva Lanxmeer in Culemborg). Met meer groen in de stad krijgt ook de natuur in de stad een impuls. In TEEB stad zijn de effecten van groen in de stad geanalyseerd. Een voorbeeld van meer openbaar groen is een groene infrastructuur, zoals parken en plantsoenen. Een bijkomstigheid van openbaar groen is de onafgedekte bodem, waardoor de capaciteit van de bodem om water te infiltreren wordt vergroot. De vraag is hoe steden optimaal (efficiënt) groen kunnen inzetten om welbevinden van mensen te vergroten, hittestress tegen te gaan, bij te dragen aan natuur in de stad en verschillende andere doelen (verminderen van overlast bij extreme neerslag) te realiseren.

Aangezien veel stakeholders (bijvoorbeeld burgers, bedrijven, overheid) invloed hebben op de hoeveelheid groen in de stad, is naast kennis over het effect van groen op hittestress en op andere functies inzicht in het handelingsperspectief van deze stakeholders nodig om tot een optimale invulling te komen van groen in de stad. Dit kan onder andere door de verschillende ervaringen te delen, zodat er verdere opschaling kan plaatsvinden.Groen in de stad biedt daarnaast kansen om de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten (o.a. combinatie met speelnatuur) en synergie tussen economie en natuur te versterken (zoeken naar business-case voor natuur / klimaatgroen in de stad). Het is dan ook van belang om te kijken waar synergie met andere programmas kan worden bereikt.

Verschillende stakeholders  hebben invloed hebben op de hoeveelheid, kwaliteit en beleving van groen in de stad. Door meer groen en meer beleving van groen worden verschillende doelen gediend: hittestress kan worden verminderd, biodiversiteit wordt vergroot en water wordt vastgehouden, en wordt de jeugd meer met natuur verbonden. De stakeholders hebben verschillende ambities en verschillende mogelijkheden instrumenten voor deze doelen die met natuur kunnen worden bereikt.

Welke rol spelen deze functies van groen in het handelingsperspectief en de afwegingen die de relevante partijen voor groen in de stad maken en hoe wordt welke kennis gebruikt in de praktijk.

De doelen van de onderscheiden stakeholders (EZ, provincie, gemeente, bedrijf, bewoner) in kaart brengen voor de pilots in Overijssel.

  1. Groen van betekenis in de stad.
  2. Cool nature: natuurlijk klimaat voor kinderen
  3. Groene Lopers (netwerk van groene initiatieven van burgers en bedrijven).
  4. Kinderen meer in aanraking brengen met natuur en landschap.

Inventariseren welke informatie (over groen in de stad) wordt gebruikt in het proces om tot keuzes te komen voor de inzet van middelen.

Nagaan welke handelingsperspectieven de partijen gebruiken in de workshop. Welke mogelijkheden zien zij om bottom-up initiatieven te stimuleren of te versterken.

LEI reikt evaluatie kennis aan om beleid concreet te maken en  indicatoren te benoemen om het doelbereik te kunnen bepalen en de inzet van middelen te verantwoorden.

Presentatie van bevindingen voor IPO werkgroep natuurbeleid.

Publicaties