Project

Handelsketens en ecosysteemdiensten

Het Planbureau Leefomgeving (PBL) doet onderzoek naar de relatie tussen handelsketens en ecosysteemdiensten. Dit project bekijkt daarin de invloed die Nederland via zijn voetafdruk heeft op productiesystemen elders, de manier waarop die systemen ecosysteemdiensten gebruiken, en de mate waarin ecosysteemdiensten worden beïnvloed doordat ecosystemen voor productie worden gebruikt.

Doelstelling

Het doel is om de betekenis in beeld te brengen van ecosysteemdiensten bij productie van grondstoffen zoals soja, palmolie, hout en andere prioriteiten uit het Beleidsprogramma Biodiversiteit en het Initiatief Duurzame Handel.

  • per grondstof inventarisatie alle belangen rondom een keten
  • waardering volgens kosten-baten analyse (MKBA)
  • selectie geschikte casus per grondstof uit kennisbasis
  • vergelijking tussen verschillende productiesystemen
  • vergelijking omgang met diensten in duurzame of conventionele productiesystemen
  • uitdrukking meerwaarde van duurzame producten

Werkwijze

  • 2011:  pilot van één grondstof
  • 2012:  meerdere grondstoffen en meerdere casussen. Link met de casussen uit het Initiatief Duurzame Handel (IDH), waarbinnen veel verduurzamingsactiviteiten plaats vinden waarbij Nederlandse bedrijven zijn betrokken.

Beoogd resultaat

Het resultaat is dat Nederland beter inzicht heeft in de effecten van zijn handelsketen voor tropisch hout op ecosysteemdiensten en de sociale en economische effecten daarvan voor verschillende stakeholders waarmee bedrijfsleven en overheid handvaten krijgen voor verduurzaming van de productketen.