Project

Harmonisering Visserijwet en Natuurbeschermingswet

Commerciële visserij op spiering in het IJsselmeer (en Markermeer). Zowel het belang van de visserijsector als van de natuurbescherming speelt een rol. In 2012 is vergunning verstrekt op grond van de Visserijwet maar de vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet (Nbwet) is door de Raad van State vernietigd. Onderzoek is nodig om het ‘Spieringprotocol’ te herzien.

Doelstelling

Sinds begin jaren 80 vindt in het IJsselmeer (en Markermeer) in principe jaarlijks commerciële visserij op spiering plaats. Voorjaar 2012 is conform het zgn. ‘spieringprotocol’ een vergunning voor deze spieringvisserij verstrekt op grond van de Visserijwet. Maar de door provincie Friesland verstrekte vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbwet) is door de Raad van State vernietigd. Daarom is onderzoek noodzakelijk om het ‘spieringprotocol’ te herzien met als doel harmonisering van de inhoudelijke afwegingsgronden (het afwegingskader) voor beide stelsels van regelgeving. Het draait zowel om het belang van de visserij als van de natuurbescherming

Plan van Aanpak

Het onderzoek bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

  1. Inventarisatie en korte toelichting van de kennisvragen vanuit enerzijds de Visserijwet en anderzijds de Nbwet om richting te geven aan de inhoudelijke kennisvragen. Realisatie vindt plaats door een kleine groep Natura 2000-specialisten, ecologen en zo nodig juristen (intern).
  2. Inventarisatie van de meest essentiële en relevante componenten en relaties van het ecosysteem (ecosysteemschema). Op basis van dit schema worden tevens deelaspecten uitgewerkt. Realisatie door modelleurs in nauwe samenwerking met (specialistische) onderzoekers met een goede kennis van het IJsselmeer en Markermeer-ecosysteem of onderdelen daarvan (vogels, vissen, visserij, et cetera).
  3. Het beschikbaar en geschikt maken van aanwezige kennis over het ecosysteem.
  4. Een overzicht maken van de resterende kennis- en informatielacunes en het formuleren van een of meerdere opties voor vervolgonderzoek (met aanpak, tijd en kosten) dat nodig is om deze vragen te beantwoorden. Zo ook een inventarisatie van de aanwezige informatie c.q. gegevens.
  5.  Communicatie met opdrachtgever(s) en betrokkenen.
  6. Pilotonderzoek naar mogelijkheden van gebruik van sonar voor vaststelling ruimtelijke en verticale verspreiding vis (spiering).

Resultaten (beoogd)

Inventarisatie van kennisvragen moeten leiden tot een helder en afdoende afwegingskader voor vergunningverlening in het kader van de Visserijwet en de Nbwet. Welke kennis en informatie is daarvoor nu aanwezig of komt binnenkort beschikbaar? En wat zijn de kennislacunes met kosten om deze op te vullen?