Project

Havenontwikkeling Den Helder

In het geval van de voorgenomen havenuitbreiding van Den Helder is in de afgelopen jaren uitvoerig gefilosofeerd over mogelijkheden om verlies aan Natura2000 gebieden te compenseren met ontwikkelingen elders. Hiervoor is een No Net Loss plan ontwikkeld dat echter nog duidelijk het karakter draagt van een compensatie voor natuurverlies.

Gestreefd zou moeten worden naar een meer integrale visie waarbij winst geboekt kan worden voor economische ontwikkelingen en voor natuurontwikkeling. Binnen dit project wordt ernaar gestreefd een dergelijke stap te maken, waarbij duidelijke raakvlakken bestaan met het Building with Nature project.

Resultaten

Het plan beoogde om voor kwelder en voor het specifieke geval Havenontwikkeling Den Helder een visie te ontwikkelen waarin enerzijds de mogelijkheden van toepassing van Building with Nature technieken zijn verkend en waarin ook is nagegaan welke randvoorwaarden zouden moeten worden gesteld aan dit en vergelijkbare projecten. Hierbij zijn de conclusies uit het rapport “Een ruime jas binnen N2000”[1]nadrukkelijk meegenomen.
De studie is nog niet afgerond. Getracht wordt het eindresultaat van de studie zodanig te verwoorden dat dit ook voor een breder publiek, waaronder bestuurders van gemeenten en provincies, goed leesbaar is. Hierin worden de conclusies van de workshop over de havenontwikkeling meegenomen.