Project

Herintroductie hamster in Zuid-Limburg

De Europese hamster of korenwolf is een inheemse diersoort die sterk bedreigd wordt, ook op Europese schaal. De belangrijkste oorzaak ligt in achteruitgang van het habitat door veranderingen in het agrarisch gebruik op de lössgronden in Limburg waar de soort thuis hoort.De overheid heeft zich ten doel gesteld de hamster voor Nederland te behouden door het ontwikkelen van duurzame populaties in Zuid- en Midden-Limburg. Alterra heeft in opdracht van het vroegere het Ministerie van LNV onderzocht welke eisen de hamster aan zijn habitat stelt om de bijplaatsing van dieren uit het fokprogramma zo effectief mogelijk uit te voeren. Er is vastgesteld dat de genetische basis te smal was voor een duurzame populatie, en dat bijzetten van dieren met een andere genetische achtergrond noodzakelijk was.Op basis van het eerder onderzoek is geconcludeerd dat een uitbreiding van het beheersgebied nodig is om tot een duurzame populatie te kunnen komen. Dit vraagt om translocatie van wilde dieren en bijzet van fokdieren.

Het gaat kritisch slecht met de Europese hamster (korenwolf) in Nederland elders. Nederland heeft zich op grond van de EU-habitatrichtlijn verplicht om de soort te beschermen. Sinds 2002 worden er daartoe dieren gefokt en bijgeplaatst in kernleefgebieden ten behoeve van verbetering van genetische diversiteit (voorkomen van inteelt). Met dit project wordt de jaarlijkse bijplaatsing van fokdieren verzorgd. Conform de richtlijnen van de IUCN wordt deze bijplaatsing/herintroductie begeleid met onderzoek naar vestiging en overleving. Dit gebeurt door middel van het zenderen van dieren, en intensieve inventarisaties in de regio.

Deliverables

- bijplaatsing in het wild van dieren uit fokprogramma

- rapportage van begeleidend onderzoek vestiging en overleving veldpopulatie.

Publicaties