Project

Herstel heischrale graslanden

Heischraal grasland (H6230) is een van oorsprong soortenrijk habitattype in het zandlandschap. Het prioritaire Natura 2000­habitattype komt voor op plekken die (wat) beter gebufferd zijn door bijvoorbeeld de aanwezigheid van (kei)leem of door aanvoer van bufferende stoffen. Door menselijke aanvoer van eerst zwavel en nu stikstof is de zuurbuffering in de bodem van dit habitattype ernstig aangetast, en monitoring van de stikstofbelasting laat zien dat er nog nauwelijks vermindering daarvan heeft plaatsgevonden. Landelijk nemen zelfs de algemene heischrale soorten sterk af.

De zeldzame soorten zijn lokaal al verdwenen of overleven in te kleine, niet of nauwelijks levensvatbare populaties. Hoewel het habitattype in ons land al met al een groot verspreidingsgebied beslaat, is het voorkomen versnipperd en de oppervlakte dienovereenkomstig gering, ca. 100 ha. Een actieplan is nodig om dit bedreigde habitattype te behouden voor Nederland.

Publicaties